บริการจดทะเบียนบริษัท

ให้เราช่วยคุณกับปัญหาความยุ่งยากในการจดบริษัทค่าบริการรวมทุกอย่างแล้ว

 • ของแถมเพื่อเตรียมเปิดธุรกิจ 28 รายการ
 • รวมค่าธรรมเนียมทุกอย่างแล้ว
 • ให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ

 • ฟรีทดลองทำบัญชีมูลค่า 2,500 บาท

เริ่มต้น 7,900 บาท

บริการจดทะเบียนบริษัท

ให้เราช่วยคุณกับปัญหาความยุ่งยากในการจดบริษัทค่าบริการรวมทุกอย่างแล้ว

 • ของแถมเพื่อเตรียมเปิดธุรกิจ 28 รายการ
 • รวมค่าธรรมเนียมทุกอย่างแล้ว
 • ให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ

 • ฟรีทดลองทำบัญชีมูลค่า 2,500 บาท

เริ้มต้น 7,900 บาท

ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า 10 ปี เรายินดีเป็นอย่างมากที่จะได้ช่วยคุณ

Package จดทะเบียนบริษัท

Package จดทะเบียนบริษัท

BASIC

7,900 บาท

สำหรับผู้ที่ต้องการจดทะเบียนบริษัทเพียงอย่างเดียว

 • ฟรีของแถม 21 รายการ

 • ราคารวมค่าธรรมเนียมแล้ว

 • ออกแบบและจัดทำตรายาง

 • ขั้นทะเบียน ระบบ E-Fling

 • ฟรีของแถม 21 รายการ

 • ราคารวมค่าธรรมเนียมแล้ว

 • ออกแบบและจัดทำตรายาง

 • ยื่นแบบภาษีออนไลน์

STANDARD

8,900 บาท

สำหรับผู้ที่ต้องการจดทะเบียนบริษัทและเริ่มทำบัญชีรายเดือน

 • ฟรีของแถม 25 รายการ

 • ราคารวมค่าธรรมเนียมแล้ว

 • ฟรีปรึกษาภาษีและบัญชี

 • เครดิตค่าทำบัญชีมูลค่า 2,500 บาท

 • ฟรีของแถม 25 รายการ

 • ราคารวมค่าธรรมเนียมแล้ว

 • ฟรีปรึกษาภาษีและบัญชี

 • เครดิตค่าทำบัญชีมูลค่า 2,500 บาท

PREMIUM

9,900 บาท

สำหรับผู้ที่ต้องการจดทะเบียนบริษัทพร้อมกับจด Vat

 • ฟรีของแถม 28 รายการ

 • ราคารวมค่าธรรมเนียมแล้ว

 • ฟรีปรึกษาภาษีและบัญชี

 • ส่วนลดการจด Vat 25 %

 • ฟรีของแถม 28 รายการ

 • ราคารวมค่าธรรมเนียมแล้ว

 • ฟรีปรึกษาภาษีและบัญชี

 • ส่วนลดการจด Vat 25 %

ตารางเปรียบเทียบ Package

ตารางเปรียบเทียบ Package

รายการ

    BASIC    

STANDARD

  PREMIUM  

1. ฟรีค่าธรรมเนียม (มูลค่า 5,800 บาท)
2. ใบสำคัญการจดทะเบียน
3. ออกแบบและจัดทำตรายางตามมาตรฐาน
4. รายงานการประชุมสำหรับเปิดบัญชีธนาคาร
5. ยื่นแบบฟอร์มการยื่นแบบภาษีออนไลน์
6. แบบฟอร์มสลิปเงินเดือน
7. แบบฟอร์มใบหัก ณ ที่จ่าย
8. แบบฟอร์มรายงานเงินเดือน
9. แบบฟอร์มเงินสดย่อย
10. แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้
11. แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน
12. แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
13. แบบฟอร์มใบสำคัญจ่าย
14. แบบฟอร์มใบสำคัญรับ
15. แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
16.แบบฟอร์มใบรับสินค้า
17. ขั้นทะเบียน ระบบ E-Fling กระทรวงพาณิชย์
18. ขอรหัส E-Fling กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
19. แนะนำและให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีเบื้องต้น
20. ขอรหัส E-Fling กับกรมสรรพากร
21. หนังสือรับรองบริษัท (มูลค่า 200 บาท)
22. หนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2) (มูลค่า 100)
23. รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (บอจ.3) (มูลค่า 100)
24. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) (มูลค่า 100)
25. ฟรีเครดิตทดลองทำบัญชี (มูลค่า 2,500 บาท)
26. ได้รับส่วนลดในกรณีจดภาษีมูลค่าเพิ่ม 25 %
27. ได้รับส่วนลดในกรณีขึ้นทะเบียนนายจ้าง 25 %
28. ฟรีคู่มือผู้ประกอบการมือใหม่

ใช้บริการกับ Forward ดียังไง ?

ใช้บริการกับ Forward ดียังไง ?

หมดกังวลเรื่องเอกสาร

หมดความกังวลเรื่องเอกสาร เราดำเนินการให้ทุกขั้นตอน ทำให้ท่านได้ประหยัดเวลาในการดำเนินงาน

คุณภาพของงานที่ดี

เราคำนึงถึงเรื่องคุณภาพของงานเป็นหลัก ต้องมีความละเอียดรอบคอบและตรงต่อเวลา

Customer Centrix

ในการทำงานเราพยายามทำความเข้าใจลูกค้าและส่งมอบประโยชน์ให้แก่ลูกค้าสูงสุด

มีความชำนาญเชี่ยวชาญ

เรามีทีมงานมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์พร้อมให้บริการและดูแลกิจการของทุกท่าน

ให้เราช่วยดูแลคุณ เพียง 6 ขั้นตอนง่ายๆ

ให้เราช่วยดูแลคุณ เพียง 6 ขั้นตอนง่ายๆ

ให้เราช่วยดูแลคุณ เพียง 6 ขั้นตอนง่ายๆ

ให้เราช่วยดูแลคุณ เพียง 6 ขั้นตอนง่ายๆ

เอกสารและข้อมูลที่ต้องใช้ในการจดบริษัท

1. ทุนจดทะเบียนบริษัท
2. รายชื่อผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 2 ท่านและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละท่าน
3. รายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะระบุให้เป็นกรรมการบริษัท
4. รายละเอียดธุรกิจที่บริษัทจะประกอบกิจการ
5. แผนที่ตั้งของบริษัท
6. เบอร์โทรศัพท์และอีเมล ของผู้ถือหุ้นทุกท่าน

1. บัตรประชาชนผู้ถือหุ้นทุกท่าน
2. ทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งบริษัท
3. ชื่อ บริษัท/ห้างหุ้นส่วน (ไทย/Eng)
4. แบบตราประทับของบริษัท

เอกสารและข้อมูลที่ต้องใช้ในการจดบริษัท

1.ทุนจดทะเบียนบริษัทและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละท่าน
2. รายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะระบุให้เป็นกรรมการบริษัท
3. รายละเอียดธุรกิจที่บริษัทจะประกอบกิจการ
4. แผนที่ตั้งของบริษัท
5. เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ ของผู้ถือหุ้นทุกท่าน

1. บัตรประชาชนผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 3 ท่านหุ้นแต่ละท่าน
2. ทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งบริษัท
3. ชื่อ บริษัท/ห้างหุ้นส่วน (ไทย/Eng)
4. แบบตราประทับของบริษัท

ข้อดีและข้อเสียการจดทะเบียนนิติบุคคล

ข้อดี

การเป็นนิติบุคคลนั้นทำให้ธุรกิจดูมีความน่าเชื่อถือกว่าธุรกิจแบบบุคคลธรรมดาเป็นอย่างมาก ทำให้สถาบันทางการเงินหรือผู้ลงทุนมีความเชื่อมั่นในให้เงินทุน ซึ่งโอกาสในการได้เงินทุนที่มากขึ้น ก็หมายถึงโอกาสในการเติบโตของธุรกิจที่มากขึ้นด้วย

การเป็นนิติบุคคล แม้ว่าจะต้องทำบัญชีส่งสรรพากร แต่นั่นก็หมายความว่า จะทำให้ธุรกิจต้องเสียภาษีตามผลกำไรที่เกิดขึ้นจริงตามบัญชี ถ้าปีไหนธุรกิจ “ขาดทุน” ก็ไม่ต้องเสียภาษี ซึ่งต่างจากการเสียภาษีแบบบุคคลธรรมดา เพราะถ้าธุรกิจขาดทุน แต่ในทางภาษี ยังไงก็จะหักค่าใช้จ่ายได้แค่ตามอัตราเหมาจ่าย หมายถึงยังไงก็ต้องเสียภาษี แม้ว่าจะขาดทุน

เพราะลูกจ้างหรือพนักงานโดยส่วนใหญ่ก็ต้องการความมั่นคงในชีวิต ทำให้ผู้ประกอบการที่ จดทะเบียนบริษัท มีโอกาสได้พนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ มาทำงานกับบริษัทมากกว่า

จะเป็นง่ายกว่ามากในการแบ่งผลกำไรหรือเงินลงทุนของกลุ่มผู้ลงทุน หากมีเจ้าของหลายคนในกิจการ เนื่องจากผลประกอบการทุกอย่างถูกบันทึกลงในบัญชีและจะถูกแบ่งสรรปันส่วนตามที่ควรจะเป็น อีกทั้งเรื่องดังกล่าวยังมีกฎหมายรองรับ

ข้อดีของการเป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือบริษัท ก็คือ การจำกัดความรับผิดชอบต่อหนี้สินของบริษัทตามมูลค่าหุ้นของตัวเองที่ลงไปในบริษัท หรือพูดง่ายๆ คือ ถ้าบริษัทเกิดความเสียหายทางธุรกิจร้ายแรงระดับต้องล้มละลาย เราซึ่งมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ก็จะสูญเสียสินทรัพย์ไปแค่ตามมูลค่าหุ้นเท่านั้น ตัวเราจะไม่ล้มละลายตามบริษัทไปด้วย และสำหรับคนที่ทำธุรกิจ นี่เป็นหลักประกันชั้นดีว่าถ้าธุรกิจพลั้งพลาดไป จะสามารถเริ่มต้นทำธุรกิจใหม่ได้อย่างไม่เจ็บตัวมากนัก

ข้อเสีย

เนื่องจากการเป็นนิติบุคคลกฎหมายระบุให้ต้องมีการจัดทำบัญชีและคำนวณภาษีตามกฎหมาย นั้นหมายถึงภาระงานด้านเอกสารย่อมมากขึ้น

หากท่านไม่ใช่เจ้าของเพียงผู้เดียว ท่านอาจพบว่าในการตัดสินใจจะไม่คล่องตัวเท่าการที่ท่านเป็นเจ้าของคนเดียว เพราะท่านสามารถตัดสินใจทุกอย่างด้วยตัวท่านเองได้

หากท่านทำการจดทะเบียนด้วยตัวเองท่านจะพบว่าหากไม่มีความรู้ด้านบัญชีและกฎหมายไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะมีประเด็นด้านกฎหมาย บัญชีและภาษีมาเกี่ยวข้องด้วย

เนื่องจากการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนท่านต้องมีการจัดทำบัญชีให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งหมายถึงการที่ท่านจะต้อมีค่าใช้จ่ายในการจ้างนักบัญชีเพื่อดูแลงานด้านบัญชีเพิ่มขึ้น

กิจการจะมีงานด้านภาษีที่มากขึ้น ทั้งการยื่นสรุปกำไรขาดทุนประจำปี, หัก ณ ที่จ่ายประจำเดือนและจะต้องมีการจัดเก็บเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามในส่วนนี้ท่านอาจให้นักบัญชีของท่านหรือจ้างสำนักงานบัญชีที่น่าเชื่อถือได้เป็นผู้ดูแลแทนได้

โทรหาเรา

083-983-5169

ส่งข้อความหาเรา

WORKING HOURS

8:00am – 6:00pm

ส่งข้อความหาเรา

โทรคุยกับเรา

083-983-5169

ส่งข้อความหาเรา

โทรคุยกับเรา

083-983-5169