รับทำบัญชี

รับทำบัญชีครบวงจร

เราเป็นบริษัทรับจัดทำบัญชี ที่ไม่เพียงแค่บริการด้านบัญชีเท่านั้นแต่เรายังเป็นคนที่ให้คำปรึกษาด้านการเงินและภาษีแก่ลูกค้าด้วย ด้วยทีมงานมืออาชีพทีมีความรู้และประสบการณ์มากกว่า 10 ปี จากลูกค้าทั้งหมดที่ไว้วางใจให้เราดูและมากถึง 200 กว่าบริษัท

“ให้เราจัดการเอกสารที่วุ่นวาย”

รับทำบัญชี

รับทำบัญชีครบวงจร

เราเป็นบริษัทรับจัดทำบัญชี ที่ไม่เพียงแค่บริการด้านบัญชีเท่านั้นแต่เรายังเป็นคนที่ให้คำปรึกษาด้านการเงินและภาษีแก่ลูกค้าด้วย ด้วยทีมงานมืออาชีพทีมีความรู้และประสบการณ์มากกว่า 10 ปี จากลูกค้าทั้งหมดที่ไว้วางใจให้เราดูและมากถึง 200 กว่าบริษัท

“ให้เราจัดการเอกสารที่วุ่นวาย”

รับทำบัญชี

รับทำบัญชีครบวงจร

เราเป็นบริษัทรับทำบัญชี ที่ไม่เพียงแค่บริการด้านบัญชีเท่านั้นแต่เรายังเป็นคนที่ให้คำปรึกษาด้านการเงินและภาษีแก่ลูกค้าด้วย ด้วยทีมงานมืออาชีพทีมีความรู้และประสบการณ์มากกว่า 10 ปี จากลูกค้าทั้งหมดที่ไว้วางใจให้เราดูและมากถึง 200 กว่าบริษัท

“ให้เราจัดการเอกสารที่วุ่นวาย”

รับจัดทำบัญชีครบวงจร สอบถามบริการทางด้านบัญชี รายเดือน / รายปี

รับจัดทำบัญชีครบวงจร สอบถามบริการทางด้านบัญชี รายเดือน / รายปี

บริการจัดทำบัญชี

บริการจัดทำบัญชี

 • ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน

 • ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นบุคคล ธรรมดา

 • ภ.ง.ด. 53 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นนิติบุคคล

 • ภ.ง.ด.54 และ ภ.พ.36 แบบแสดงรายการการหักภาษี ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่มเกี่ยวกับการทำธุระกรรมกับต่างประเทศ(ถ้ามี)

 • หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือนภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

 • แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) และนำส่งสรรพากรภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

 • กรอกแบบแสดงรายการประกันสังคมและนำส่งประกันสังคมภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

ปิดบัญชี และ นำส่งงบการเงินประจำปี

ปิดบัญชี และ นำส่งงบการเงินประจำปี

 • บริการจัดทำภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51)พร้อมนำส่งสรรพากร
 • บริการจัดทำภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50) พร้อมนำส่งสรรพากร
 • บริการจัดทำ (สบช.3) และ บอจ.5 ยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์
 • บริการทำงบการเงิน งบกำไรขาดทุน /งบดุล รายเดือน
 • บริการจัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ วางแผนบัญชี ให้คำแนะนำวิธีการบัญชีเพื่อผลด้านภาษีอากรที่ดีและถูกต้อง
 • บริการแก้ไขปัญหาภาษีอากรกรณีมีปัญหาถูกปรับ ถูกประเมินภาษีย้อนหลังจาก กรมสรรพากร

สิ่งที่ท่านจะได้จากทาง Forward

สิ่งที่ท่านจะได้จากทาง Forward

1. การบริการแบบมืออาชีพ

เรามีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและทีมงานนักบัญชีมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์ในการรับทำบัญชีให้กับธุรกิจหลากหลายประเภทมาอย่างยาวนาน มั่นใจได้ถึงความถูกต้อง รับรองมาตรฐานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

2. ทำบัญชีอย่างครบวงจร

บริษัททำบัญชี ที่ให้บริการรับทำบัญชี รับตรวจสอบบัญชี วางแผนภาษี วางระบบบัญชีที่ได้มาตรฐานและถูกต้องตามกฎหมายอย่างครบวงจร ครอบคลุมธุรกิจที่หลากหลายในราคาเหมาะสม

3. บริการรวดเร็วทันใจ

เราพร้อมให้บริการด้านบัญชีและภาษีแก่ท่านด้วยความรวดเร็ว กระชับ ฉับไว พร้อมให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว ตรงต่อเวลา และทันต่อเวลา พร้อมให้ข้อมูลด้านบัญชีและภาษีที่ถูกต้องแก่ท่านเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ

4. ราคาที่ยุติธรรม

เราบริการรับทำบัญชีราคาที่เหมาะสม รวมถึงดูในเรื่องปิดงบการเงิน การันตีมาตรฐานคุณภาพในการให้บริการในราคาที่ยุติธรรมต่อทุกธุรกิจ ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝงเพิ่มเติม

ใครบ้างที่ควรใช้บริการกับเรา

ใครบ้างที่ควรใช้บริการกับเรา

 • ผู้ประกอบการที่จะต้องให้เจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษี

 • ผู้ประกอบการที่ต้องดูกิจการหน้าร้านดูแลลูกค้าระบบการขาย

 • ผู้ประกอบการที่ขาดความเข้าใจเรื่องบัญชีและภาษีรวมถึงเรื่องเอกสาร

 • ผู้ประกอบการที่ ที่ผ่านมาขาดระบบในการทำบัญชีที่ดี

 • ผู้ประกอบการที่ต้องการผู้ช่วยหรือพนักงานบัญชีมาคอยดูแลเรื่องเอกสาร

ยึดหลัก Customer Centrix

ยึดหลัก Customer Centrix

เป็นหัวใจในการให้บริการของเรา โดยเรายึดหลัก Customer Centrix ในการทำงาน เราพยายามทำความเข้าใจลูกค้าและส่งมอบประโยชน์ให้แก่ลูกค้า เราเข้าใจว่าลูกค้าแต่ละท่านมีความต้องการแตกต่างกันไปเราจึงพยายามจัดระบบการทำงานให้มีความยืนหยุ่นและคล่องตัว Agile เพื่อให้สามารถสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละท่านได้

ทำไมต้องเรา?

บริษัทของเราเริ่มต้นจากกลุ่มทีมงาน CPA ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านการสอบบัญชี การทำบัญชีและภาษีทั้งในบริษัท Big4
และบริษัทข้ามชาติอีกหลายแห่ง เราได้ตัดสินใจเริ่มต้นให้บริการบัญชีและภาษีแบบรูปแบบใหม่ที่จะนำประโยชน์ของความรู้ด้านบัญชีมาใช้อย่างเต็มที่

สำนักงานบัญชียุคใหม่ เราค้นพบว่าสำนักงานบัญชีที่มีโดยทั่วไปมักจะทำบัญชีเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายภาษีเป็นหลัก แต่จริงๆแล้วเรามองว่าบัญชีเป็นอะไรที่ให้ประโยชน์ได้มากกว่านั้น เพราะองค์กรขนาดใหญ่เกือบทุกองค์กรที่เราเคยได้ร่วมงานด้วยล้วนแล้วแต่ใช้ข้อมูลด้านบัญชีเป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจกันทั้งสิ้น ดังนั้นเราจึงตั้งเป้าว่าสำนักงานของเราจะเป็นสำนักงานยุคใหม่ที่ประยุกต์ใช้ความรู้จากหลากหลายแขนงมาให้บริการแก่ลูกค้าของเรา ทั้งด้านการบัญชี ภาษี การเงิน รวมไปถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้องค์กรก้าวทันยุคสมัยที่เป็นแปลงไป

ลูกค้า เป็นหัวใจในการให้บริการของเรา โดยเรายึดหลัก Customer Centrix ในการทำงาน เราพยายามทำความเข้าใจลูกค้าและส่งมอบประโยชน์ให้แก่ลูกค้า เราเข้าใจว่าลูกค้าแต่ละท่านมีความต้องการแตกต่างกันไปเราจึงพยายามจัดระบบการทำงานให้มีความยืนหยุ่นและคล่องตัว Agile เพื่อให้สามารถสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละท่านได้

โทรหาเรา

083-983-5169

ส่งข้อความหาเรา

WORKING HOURS

8:00am – 6:00pm

ส่งข้อความหาเรา

โทรคุยกับเรา

083-983-5169