รับตรวจสอบบัญชี

ทางบริษัทมีผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งมีประสบการณ์ตรวจสอบบัญชีโดยตรงจากบริษัทตรวจสอบบัญชีชั้นนำ Big4 งบการเงินได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของทางบริษัทเอง ตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป

แสดงความเห็นและลงลายมือชื่อต่องบการเงิน ให้คำปรึกษาและแนะนำจุดบกพร่องที่ตรวจพบเพื่อปรับปรุง จัดทำและนำส่งแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปีนำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

Forward ให้บริการตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีและการจัดทำงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์โดยตรง

ทำไมต้องเรา?

บริษัทของเราเริ่มต้นจากกลุ่มทีมงาน CPA ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านการสอบบัญชี การทำบัญชีและภาษีทั้งในบริษัท Big4 และบริษัทข้ามชาติอีกหลายแห่ง เราได้ตัดสินใจเริ่มต้นให้บริการบัญชีและภาษีแบบรูปแบบใหม่ที่จะนำประโยชน์ของความรู้ด้านบัญชีมาใช้อย่างเต็มที่

สำนักงานบัญชียุคใหม่ เราค้นพบว่าสำนักงานบัญชีที่มีโดยทั่วไปมักจะทำบัญชีเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายภาษีเป็นหลัก แต่จริงๆแล้วเรามองว่าบัญชีเป็นอะไรที่ให้ประโยชน์ได้มากกว่านั้น เพราะองค์กรขนาดใหญ่เกือบทุกองค์กรที่เราเคยได้ร่วมงานด้วยล้วนแล้วแต่ใช้ข้อมูลด้านบัญชีเป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจกันทั้งสิ้น ดังนั้นเราจึงตั้งเป้าว่าสำนักงานของเราจะเป็นสำนักงานยุคใหม่ที่ประยุกต์ใช้ความรู้จากหลากหลายแขนงมาให้บริการแก่ลูกค้าของเรา ทั้งด้านการบัญชี ภาษี การเงิน รวมไปถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้องค์กรก้าวทันยุคสมัยที่เป็นแปลงไป

ลูกค้า เป็นหัวใจในการให้บริการของเรา โดยเรายึดหลัก Customer Centrix ในการทำงาน เราพยายามทำความเข้าใจลูกค้าและส่งมอบประโยชน์ให้แก่ลูกค้า เราเข้าใจว่าลูกค้าแต่ละท่านมีความต้องการแตกต่างกันไปเราจึงพยายามจัดระบบการทำงานให้มีความยืนหยุ่นและคล่องตัว Agile เพื่อให้สามารถสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละท่านได้

โทรหาเรา

083-983-5169

ส่งข้อความหาเรา

WORKING HOURS

8:00am – 6:00pm

ส่งข้อความหาเรา

โทรคุยกับเรา

083-983-5169