สัญญารับขนคนโดยสารโดยทั่วไปแล้วจะมีความหมายเดียวกับสัญญารับขนของหรือก็คือสัญญาที่ผู้ขนส่งตกลงกับคนโดยสารว่าจะรับดำเนินการหรือจัดให้มีการขนส่งคนโดยสารทางถนนและสัมภาระโดยสารจากจุดต้นทางหนึ่งไปยังจุดปลายทางหนึ่ง เพื่อมุ่งหวังค่าโดยสาร นอกจากนี้ผู้ขนส่งนั้นจะต้องกระทำการขนส่งเป็นการค้าปกติของตน (ประกอบอาชีพทางการขนส่ง) ซึ่งจะมีภาระภาษีดังนี้

1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

  • กรณีเป็นผู้ให้บริการ (ผู้ขนส่ง) ค่าโดยสารรวมถึงค่าธรรมเนียมและประโยชน์อื่นใดที่เรียกเก็บจากการขนส่งที่ได้รับหรือพึงได้รับ ต้องเสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ
  • กรณีเป็นผู้รับบริการ สามารถนำจ่ายค่าขนส่งไปหักออกจากรายได้ในการคำนวณกำไรสุทธิได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

2. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

  • สามารถเลือกหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาร้อยละ 60 หรือหักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควรได้
  • เงินได้ (ค่าโดยสาร) ที่ได้รับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนต้องนำมารวมคำนวณและเสียภาษีครึ่งปีตามแบบ ภ.ง.ด.94 ภายในวันที่ 30 กันยายนของปีเดียวกัน
  • เงินได้ (ค่าโดยสาร) ที่ได้รับทั้งปีต้องนำมารวมคำนวณและเสียภาษีประจำปีตามแบบ ภ.ง.ด.90 ภายในวันที่ 31 มีนาคมของปีถัดไป

***หากเลือกค่าใช้จ่ายจริงตามความจำเป็นและเห็นสมควร จะต้องมีหลักฐานเพื่อพิสูจน์ค่าใช้จ่ายนั้น หากหลักฐานที่นำมาพิสูจน์ค่าใช้จ่ายปรากฎว่ามีรายจ่ายที่หักได้ตามกฎหมายน้อยกว่าการหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา ผู้เสียภาษีจะสามารถหักค่าใช้จ่ายได้เพียงเท่าที่มีหลักฐานมาพิสูจน์เท่านั้น

3. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

  • กรณีบริษัท ห้างหุ้นสวนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นจ่ายค่าขนส่งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 1
  • กรณีบริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นจ่ายค่าขนส่งให้บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศไทย (ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคม) มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 1

ยกเว้น การจ่ายค่าโดยสารสำหรับขนส่งสาธารณะ ผู้จ่ายเงินได้ (ค่าโดยสาร) ไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม : ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

5. อากรแสตมป์ : ไม่เสียอากรแสตมป์

ทั้งหมดนี้เป็นภาระภาษีที่เจ้าของกิจการและนักบัญชีควรทราบเพื่อประโยชน์ของกิจการและการเสียภาษีที่ถูกต้องค่ะ ถ้าหากท่านไหนไม่เข้าใจ ให้เราฟอร์เวิร์ดช่วยดูและให้ได้ค่ะ ยินดีให้คำปรึกษาฟรี