หากบริษัทไหนที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม/ภาษีธุรกิจเฉพาะไว้และมีสำนักงานสาขาร่วมด้วยแล้วไม่สะดวกจะยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มแยกรายสาขา ทราบหรือไม่ว่าสามารถขอยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มรวมได้ ดังนี้

สถานที่ที่สามารถขอยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม/ภาษีธุรกิจเฉพาะรวมกันได้

  1. สรรพากรพื้นที่ที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่
  2. เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th

เอกสารที่ใช้

1. ภ.พ.02 (สำหรับภาษีมูลค่าเพิ่ม) / ภ.ธ.02 (สำหรับภาษีธุรกิจเฉพาะ) จำนวน 5 ฉบับ

2. หนังสือชี้แจงบริษัทฯ เรื่อง ขออนุมัติการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม / ภาษีธุรกิจเฉพาะร่วมสาขากัน

  • ระบุชื่อบริษัทฯ, ลักษณะการประกอบกิจการ, ที่อยู่สถานประกอบการทั้งสำนักงานใหญ่และสาขา
  • ระบุลักษณะการยื่นแบบ ทั้งสำนักงานใหญ่และสาขา

3. สำเนาแบบ ภ.พ.01, ภ.พ.09 (การเพิ่มสาขา) / แบบ ภ.ธ.01, ภ.ธ.09 (การเพิ่มสาขา) อย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาแบบ ภ.พ.30 พร้อมใบเสร็จฯ ย้อนหลัง 6 เดือน จำนวน 1 ชุด (กรณีจดเพิ่มสาขามาแล้วหลายเดือน)

5. หนังสือรับรองบริษัทฯ พร้อมวัตถุประสงค์ อายุไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 ชุด

6. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม อย่างน้อย 1 ฉบับ

7. หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (กรณีผู้มีอำนาจไม่ได้ดำเนินการเอง)

*** สำเนาเอกสารแนบผู้มีอำนาจลงนามต้องลงนามและประทับตราบริษัททุกฉบับ (กรณีขออนุมัติยื่นแบบกระดาษ)

ขั้นตอนการยื่นแบบออนไลน์

1. เข้าว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th

2. เลือกเข้าสู่เว็บไซต์

3. เลือกคำว่านิติบุคคล

4. เลือกตรงกรอบสีน้ำเงินว่าจะยื่นภาษีแบบไหน ภาษีมูลค่าเพิ่ม / ภาษีธุรกิจเฉพาะ

5. จากตัวอย่างนี้เป็นการเลือกยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มรวม โดยการเลือกหัวข้อระบบการยื่นคำขอยื่นแบบแสดงรายการภาษีรวมกัน

6. หลังจากเข้ามาตามหัวข้อข้างต้นแล้วก็สามารถกรอกแบบฟอร์มและยื่นแบบผ่านระบบออนไลน์ได้เลยไม่ต้องไปยื่นแบบกระดาษให้เสียเวลา

ข้อดีของการยื่นแบบออนไลน์

  1. สะดวกไม่จำเป็นต้องเดินทางอยู่ที่ไหนก็สามารถทำได้
  2. เอกสารน้อยไม่ยุ่งยาก

ข้อเสียของการยื่นแบบออนไลน์

  1. เว็บไซต์ล่มบ่อยต้องคอยเข้าไปเช็คเป็นระยะว่าใช้ได้หรือยัง
  2. ไม่เหมาะกับบริษัทที่ต้องการรีบยื่นแบบชำระภาษีรวม

ทั้งนี้ทั้งการยื่นแบบออนไลน์หรือแบบกระดาษนั้นควรยื่นไม่น้อยกว่า 1 เดือนหลังจากเพิ่มสาขาเสร็จเรียบร้อยเนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องมีข้อมูลของการชำระภาษีก่อนเพื่อนำมาพิจารณาในการแจ้งยื่นชำระภาษีรวมค่ะ ถ้าหากท่านไหนที่เพิ่มสาขาแล้วสงสัยเรื่องการยื่นแบบ หรือท่านไหนต้องการเพิ่มสาขาของบริษัทแต่ไม่สะดวกดำเนินการเองให้ทางเราฟอร์เวิร์ดช่วยดูแลให้ได้ค่ะ ยินดีให้คำปรึกษาฟรี