ในหลายๆบริษัทหลายๆกิจการ ไม่ว่าจะเป็นสำคัญวันอะไร หรือเทศกาลสำคัญต่างๆหากมีการมอบของขวัญทั้งแก่พนักงานหรือมอบให้แก่ลูกค้าก็ตาม อาจจะมีประเด็นภาษีที่เกี่ยวข้องอยู่ด้วย ดังนั้นจึงขอสรุปประเด็นที่เกี่ยวกับภาษีไว้ดังนี้ค่ะ

1. หากเป็นการซื้อของขวัญ ของชำร่วย ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจการที่อยู่ในเกณฑ์ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

กรณีดังต่อไปนี้สามารถนำภาษีซื้อที่เกิดขึ้นมาใช้เป็นภาษีซื้อเพื่อหักออกจากภาษีขายได้

  • ภาษีซื้อที่แถมพร้อมกับการขายสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าจะแถมเป็นสินค้าประเภทเดียวกับที่ขายหรือบริการหรือไม่ แต่สินค้าที่แถมนั้นจะต้องมีมูลค่าไม่เกินมูลค่าสินค้าที่ขายหรือบริการ ซึ่งบริษัทไม่ต้องนำไปรวมคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ภาษีซื้อสำหรับสินค้าแจกหรือเป็นรางวัลกับผู้ซื้อสินค้าหรือรับบริการในแต่ละวัน โดยสินค้าที่แถมนั้นจะต้องมีมูลค่าไม่เกินมูลค่าสินค้าที่ขายหรือบริการ ซึ่งบริษัทไม่ต้องนำไปรวมคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ภาษีซื้อสำหรับสินค้าแจกหรือเป็นรางวัลเนื่องในโอกาสพิเศษ เช่น เทศกาลปีใหม่ หรือเป็นการเปิดแนะนำสินค้าใหม่ ทั้งนี้เฉพาะสินค้าที่เป็นปฏิทิน สมุดบันทึกประจำวัน หรือสินค้าที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน โดยของขวัญหรือของชำร่วยดังกล่าวที่เป็นของที่พึงให้แก่กันทั่วไป และต้องมีราคาหรือมูลค่าไม่เกินสมควร ซึ่งบริษัทไม่ต้องนำไปรวมคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ภาษีซื้อสำหรับสินค้าที่แจกเพื่อส่งเสริมการขาย ไม่ต้องนำไปรวมคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ภาษีซื้อสำหรับของขวัญ ของชำร่วย กระเช้าปีใหม่แจกลูกค้าเพื่อส่งเสริมการขายทั่วไป บริษัทต้องนำมูลค่าของสินค้าไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย เพราะภาษีซื้อจากการซื้อของขวัญ เป็นภาษีซื้อที่เครดิตได้ ไม่ต้องห้าม เพราะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการ แต่ต้องนำมูลค่าของขวัญมาถือเป็นภาษีขาย

2. หากเป็นการซื้อของขวัญ ของชำร่วยที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจการที่อยู่ในเกณฑ์ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

กรณีดังต่อไปนี้ไม่สามารถนำภาษีซื้อที่เกิดขึ้นมาใช้เป็นภาษีซื้อเพื่อหักออกจากภาษีขายได้ แต่เป็นรายจ่ายต้องห้ามและต้องเสียภาษีขายด้วย

  • ภาษีซื้อสำหรับของขวัญ ของชำร่วยที่ให้แก่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าเป็นประจำ โดยแจกทุกปี ถือเป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการส่วนตัว หรือรายจ่ายโดยเสน่หา
  • ภาษีซื้อสำหรับสิ่งของที่ให้เนื่องในการรับรองหรือบริการ

3. กรณีบริษัทผู้เป็นนายจ้าง ไม่สามารถนำรายจ่ายค่าเลี้ยงรับรองพนักงานของตนเองโดยตรงมาถือรวมเป็นรายจ่ายค่ารับรองในการคำนวณกำไรสิทธิทางภาษีได้ เพราต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี(4) แห่งประมวลรัษฎากร เว้นแต่ลูกจ้างจะมีส่วนร่วมในการรับรองบุคคลภายนอก โดยสามารถนำภาษีซื้อมาเป็นเครดิตหักออกจากภาษีขายได้

4. กรณีบริษัทจัดงานเลี้ยงปีใหม่ให้พนักงาน ไม่ว่าจะจัดในบริษัทหรือนอกสถานที่ก็ตาม จัดเป็นสวัสดิการแก่พนักงาน ซึ่งระบุไว้ในระเบียบว่าด้วยสวัสดิการพนักงาน ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ ภาษีซื้อที่เกิดขึ้นจะนำไปหักออกจากภาษีขายในการคำนวณได้ และสามารถใช้เป็นเครดิตหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มเพราะเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการโดยตรง

5. กรณีบริษัทแจกกระเช้าของขวัญให้แก่ลูกค้า

เป็นรายจ่ายในการส่งเสริมการขายที่ได้กำหนดไว้แน่นอน ซึ่งบริษัทต้องมีระเบียบหรือแนวทางที่ชัดเจนพร้อมที่จะให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ และนำภาษีซื้อมาใช้เป็นเครดิตหักออกจากภาษีขายในการคำนวณได้ เพราะเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการโดยตรง แต่บริษัทต้องเสียภาษีขายจากมูลค่าของกระเช้าที่เป็นรางวัลส่งเสริมการขายและหากรางวัลมีมูลค่าถึง 1,000 บาท บริษัทต้องคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตรา 3% ของมูลค่ารางวัลที่มอบให้ลูกค้าด้วย

โดยทั้งหมดนี้เป็นภาษีที่เกี่ยวเนื่องกับของขวัญและของชำร่วยที่แจกให้ตามโอกาสต่างๆ ซึ่งบริษัทหรือกิจการต่างๆควรทราบไว้เพื่อเป็นประโยชน์ในการคำนวณภาษีต่อไปค่ะ