หลายๆท่านที่ยื่นจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แล้วมีรายได้ถึง 1.8 ล้าน หรือประเภทกิจการเป็นแบบทั่วไป เช่น ซื้อ – ขายสินค้าภายในประเทศ หรือ ไม่ได้ประกอบกิจการกับภาครัฐ อาจจะไม่ทราบว่า VAT 0 คืออะไร ในที่นี้เราจะมาบอกกันค่ะว่า VAT 0 คืออะไรแล้วกรณีแบบใดบ้างที่สามารถใช้ VAT 0 ได้

VAT 0 คืออะไร

Vat 0 มีผลเทียบเท่ากับการไม่เก็บภาษี แต่ยังต้องมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการ ภ.พ.30 โดยส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าหรือบริการที่ส่งออก หรือนำไปใช้ยังต่างประเทศ ไม่ได้มีการใช้สินค้าหรือบริการในประเทศ จึงจะได้รับอัตราภาษีร้อยละ 0

กรณีใดบ้างที่ใช้ VAT 0

1. มีรายได้ ตามมาตรา 80/1 เช่น รายได้จากการส่งออก รายได้ที่ขายให้หน่วยงานราชการที่มีข้อตกลงกับต่างประเทศ รายได้ค่าขนส่งระหว่างประเทศ,การส่งออกบริการ (คือบริการ เกิดขึ้นในประเทศไทยแต่รับเงินจากต่างประเทศ นำไปใช้งานในต่างประเทศ) แต่ถ้าการใช้งานเกิดขึ้นในประเทศไทย ต้องจ่าย vat 7 % และ อย่างไรก็ตามหากบริการเกิดขิ้นในต่างประเทศ ผู้จ่ายเงินอยู่ในต่างประเทศและการใช้บริการ เกิดขึ้นที่ต่างประเทศ รายได้ดังกล่าวจะถือว่าไม่อยู่ในข้อบังคับที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะไม่เหมือนกับเคส VAT 0 นะคะ

2. ขายสินค้าหรือให้บริการโดยการส่งออก

3. การให้บริการขนส่งระหว่างประเทศโดยอากาศยาน หรือเรือเดินทะเลที่กระทำโดยผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล

4. การขายสินค้าหรือการให้บริการกับภาครัฐ ทั้งกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ

5. การขายสินค้าหรือการให้บริการกับองค์การสหประชาชาติ สถานเอกอัครราชทูต สถานทูต สถานกงสุล

6. การขายสินค้าหรือการให้บริการระหว่างคลังสินค้าทัณฑ์บนกับคลังสินค้าทัณฑ์บนหรือระหว่างผู้ประกอบการกับผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการที่อยู่ในเขตปลอดอากรไม่ว่าจะอยู่ในเขตเดียวกันหรือไม่ หรือระหว่างคลังสินค้าทัณฑ์บนกับผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการอยู่ในเขตปลอดอากร

สรุป

ไม่ว่าผู้ประกอบการจะใช้ VAT 0% หรือ VAT 7% ผู้ประกอบการก็ต้องจดทะเบียนเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น โดยผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการ ภ.พ.30 และต้องออกใบกำกับภาษีด้วยค่ะ แต่ทั้งนี้ถ้าหากผู้ประกอบการท่านไหนที่ไม่เข้าใจเรื่งบัญชีหรือแม้แต่เรื่องภาษีต่างๆให้เราฟอร์เวิร์ดช่วยได้ค่ะ ยินดีให้คำปรึกษาฟรี