น้ำผักและผลไม้ที่เราดื่มโดยทั่วไปนั้นทราบกันหรือไม่ว่าน้ำผักและผลไม้แบบได้บ้างที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเครื่องดื่มน้ำผักและผลไม้ที่บรรจุขวด บรรจุกล่อง หรือบรรจุภาชนะทั่วไป ทั้งแบบที่คั้นสดและไม่ได้คั้นสด ก็ต้องเสียภาษีสรรพสามิตแทบทั้งนั้นถ้าหากครบองค์ประกอบ 5 ประการ ดังนี้

  1. ทำมาจากผลไม้
  2. ไม่มีแอลกอฮอล์หรือมีแต่ปริมาณไม่เกิน 0.5%
  3. ไม่หมักและไม่เติมสุรา
  4. เป็นสิ่งที่ปกติที่ใช้เป็นเครื่องดื่มได้โดยไม่ต้องเจือปน
  5. บรรจุในภาชนะและผนึกไว้

และไม่เข้าข้อยกเว้น 2 ข้อดังนี้

  1. ไม่ได้เป็นเครื่องดื่มที่มีลักษณะเป็นเกร็ดน้ำแข็ง
  2. ไม่ได้เป็นเครื่องดื่มที่ผู้ผลิดได้ผลิตเพื่อขายขึ้นเองโดยเฉพาะ ซึ่งไม่ได้มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ด้วย และไม่ได้สงวนคุณภาพด้วยเครื่องเคมี

ผู้มีหน้าที่เสียภาษี

หากเกิดการผลิตในประเทศผู้ประกอบอุตสาหกรรมย่อมเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี หรือแม้แต่เกิดจากการผลิตในต่างประเทศแล้วนำเข้ามาในประเทศหากครบองค์ประกอบ 5 ประการ แม้จะไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม หรือผลิตในบ้านผู้ผลิตเองก็ต้องเสียภาษีสรรพสามิตเช่นกัน

การจดทะเบียนสรรพสามิต

การจดทะเบียนนี้ถือเป็นมาตรการเบื้องต้นที่กฎหมายกำหนดให้ผู้เสียภาษีเข้าสู่ระบบเพื่อให้ทราบถึงจำนวนผู้ที่ต้องเสียภาษี และเพื่อควบคุมให้เป็นระบบนั่นเอง โดยสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนได้ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่โรงงานตั้งอยู่ (กรณีผลิตในประเทศ) หรือสถานประกอบการที่สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ (กรณีนำเข้า) หรือยื่นผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพสามิต ได้ที่นี่ https://www.excise.go.th ภายใน 30 วัน ก่อนเริ่มผลิตหรือนำเข้าสินค้า

ฐานภาษี

เสียภาษีจากฐานภาษีทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ โดยเสียภาษีจากราคาขายปลีกแนะนำ (SRP) และเสียภาษีตามปริมาณบาทต่อลิตรที่ผันแปรไปตามปริมาณน้ำตาล

อัตราภาษี

จากตารางจะเห็นว่าอัตราภาษีจะอยู่ที่ 10% ของราคาขายปลีกแนะนำทั้งหมด และในกรณีที่ไม่มีน้ำตาลหรือมีน้ำตาลไม่เกิน 6 กรัม จะไม่คิดอัตราภาษี แต่ถ้าหากมีน้ำตาลเกินกว่า 6 กรัม อัตราภาษีจะเพิ่มขึ้นตามปริมาณน้ำตาลนั่นเองค่ะ

ทั้งนี้ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมในการผลิตหรือเป็นผู้ประกอบการรายย่อยที่ผลิตเองอยู่ภายในบ้าน ถ้าเข้าเกณฑ์ที่กล่าวไว้ข้างต้น ต้องเสียภาษีสรรพสามิตทั้งสินค่ะ ถ้าเลือกที่จะไม่เสียภาษีอาจจะโดนเรียกเก็บย้อนหลังและอาจทำให้เสียค่าปรับตามที่ท่านทั้งหลายเคยเห็นในข่าวก็ว่าได้ ทางที่ดีควรเสียภาษีให้ถูกต้องจะดีที่สุดค่ะ