หลายๆท่านที่ทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ถ้าหากต้องการที่จะจ้างออกแบบอาคารสำนักงานหรืออาคารอื่นๆทั้งจ้างเพื่อการอาศัยหรือแม้แต่เพื่อการพาณิชย์ก็ตาม ในที่นี้เราจะมาอธิบายถึงสัญญาการจ้างออกแบบและภาษีที่เกี่ยวข้องให้ฟังกันค่ะ เพื่อที่ทุกท่านจะได้เข้าใจเกี่ยวกับสัญญาจ้างออกแบบอาคารมากขึ้น

ความหมายของสัญญาจ้างออกแบบอาคาร

สัญญาจ้างออกแบบอาคาร ถือเป็นสัญญาจ้างทำของอย่างหนึ่ง ดังนั้นสัญญาจ้างออกแบบอาคารถือเป็นสัญญาระหว่างบุคคล 2 ฝ่าย คือผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างตกลงจะทำการออกแบบอาคารจนสำเร็จให้แก่ผู้ว่าจ้าง และผู้ว่าจ้างตกลงจะให้สินจ้างเพื่อผลสำเร็จที่ทำ แต่การออกแบบอาคาร (ยกเว้นอาคารที่ดินส่วนบุคคลไม่เกิน 150 ตารางเมตร หรืออาคารเพื่อการเกษตรไม่เกิน 400 ตารางเมตร) ถือเป็นการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม โดยผู้ที่จะรับจ้างออกแบบได้ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากสภาสถาปนิก

ภาระภาษีจ้างออกแบบอาคาร

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

1. กรณีนิติบุคคลเป็นเป็นผู้รับจ้าง ค่าตอบแทนที่ได้รับต้องเสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 หรืออัตรา SME ของกำไรสุทธิ ขึ้นอยู่กับแต่ละนิติบุคคล

2. กรณีบุคคลเป็นผู้ว่าจ้าง ค่าจ้างออกแบบอาคารถือเป็นต้นทุนของอาคาร ต้องทยอยหักเป็นค่าสึกหรอและเสื่อมราคาตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

1. สามารถเลือกหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาร้อยละ 30 หรือเลือกหักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควร

2. เงินได้ที่ได้รับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนต้องนำมารวมคำนวณและเสียภาษีครึ่งปีตามแบบ ภ.ง.ด.94 ภายในวันที่ 30 กันยายนของปีเดียวกัน

3. เงินได้ที่ได้รับทั้งปีต้องนำมารวมคำนวณและเสียภาษีประจำปีตามแบบ ภ.ง.ด.90 ภายในวันที่ 31 มีนาคม ของปีถัดไป

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

1. กรณีจ่ายให้บุคคลธรรมดาซึ่งมิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย ผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 15

2. กรณีบริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นเป็นผู้จ่ายเงินให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ภูมิลำเนาในประเทศไทยหรืออยู่ในประเทศไทย ผู้จ่ายมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3

3. กรณีบริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นเป็นผู้จ่ายเงินให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศไทย (ไม่รวมมูลนิธิหรือสมาคม) ผู้จ่ายมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3

4. กรณีจ่ายให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ที่มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย ผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 15

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

สัญญาจ้างออกแบบอาคารถือเป็นการบริการ อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 หรือร้อยละ 0 แล้วแต่กรณี

อากรแสตมป์

ทุกจำนวน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาทของค่าจ้างที่กำหนด ต้องเสียอากรแสตมป์ 1 บาท

ทั้งหมดนี้ถือเป็นภาระภาษีคร่าวๆที่ผู้ประกอบการและนักบัญชีทั้งหลายควรทราบเพื่อที่จะไม่เกิดปัญหาภายหลัง ถ้าหากมีคำถามหรือสงสัย สามาถทักมาหาเราฟอร์เวิร์ดได้เลยค่ะ ปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย