ในการทำธุรกิจผู้ประกอบการหลายๆท่านอาจจะสนใจในเรื่องของการทำการตลาดกันเป็นส่วนใหญ่ แล้วลืมมองในเรื่องของภาษีไป ซึ่งในเรื่องของภาษีนั้นก็สำคัญไม่แพ้กันเลยค่ะ เรามาทำความรู้จักกับภาษี ทั้ง 9 ที่ผู้ประกอบการควรรู้กันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้าง

9 ภาษีที่ผู้ประกอบการต้องรู้จัก

1. ภาษีเงินได้ เป็นการเก็บจากคนที่มีรายได้ แบ่งเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล

  • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ ภาษีที่ผู้มีเงินได้หรือบุคคลทั่วไปจะต้องชำระตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยจะยื่นภาษีปีละ 1 ครั้ง โดยใช้แบบ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 (สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่)
  • ภาษีเงินได้นิติบุคคล ใน 1 ปี เราต้องยื่นภาษี 2 ครั้ง คือภาษีเงินได้ครึ่งปีโดยใช้แบบ ภ.ง.ด.51 และภาษีเงินได้ประจำปีโดยใช้แบบ ภ.ง.ด.50

2. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จริงๆแล้วเป็นเพียงเครื่องมือในการจัดเก็บภาษีเงินได้ล่วงหน้าของกรมสรรพากรด้วย ซึ่งจะมีการหักทุกครั้งที่เกิดการจ่ายเงินตามเงื่อนไขที่ภาษีครอบคลุม โดยผู้ที่เป็นฝ่ายจ่ายเงินจะต้องหักจากจำนวนเงินที่จะจ่ายให้ผู้รับเงิน และเอาเงินนั้นไปให้กับรัฐ ฝ่ายผู้รับก็ได้เงินแบบไม่เต็มจำนวน พร้อมกับเอกสาร “หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย 50 ทวิ” เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันเวลายื่นภาษีประจำปีหรือครึ่งปี โดยสามารถนำภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่เราถูกหักไปมาหักออกจากภาษีที่ต้องจ่ายได้ (สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่)

3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือที่เรียกกันว่า VAT ก็คือภาษีที่เก็บเพิ่มจากราคาสินค้าหรือบริการที่คิดกับลูกค้า โดยผู้ขาย ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว มีหน้าที่จะต้องเรียกเก็บ VAT เพิ่มจากราคาขาย 7% (สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่)

4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นภาษีประเภทหนึ่งที่กฎหมายเรียกเก็บจากกิจการที่ถูกกำหนดไว้เป็นพิเศษแยกต่างหากจากภาษีมูลค่าเพิ่ม กล่าวคือ ถ้าธุรกิจนั้นต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะจะไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่)

5. ภาษีสรรพสามิต คือ ภาษีที่จัดเก็บจากสินค้าและบริการบางประเภทโดยต้องรับภาระภาษีสูงกว่าปกติ โดยประเภทสินค้าที่รัฐบาลมีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเป็นสินค้าจำพวก สินค้าที่บริโภคแล้วอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ และศีลธรรมอันดี มีลักษณะเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย หรือเป็นสินค้าและบริการที่ได้รับ ผลประโยชน์เป็นพิเศษจากกิจการของรัฐบาล (สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่)

6. ภาษีบำรุงท้องที่ คือ ภาษีที่เก็บจากเจ้าของที่ดิน ไม่ว่าจะเป็น บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ไม่ได้รับการยกเว้นภาษี

7. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คือ ภาษีที่รัฐฯ จัดเก็บจากที่ดิน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอาคาร ตึกแถว สำนักงาน ร้านค้า ซึ่งอัตราภาษีจะแตกต่างกันไปตามแต่สภาพของการใช้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว

8. ภาษีป้าย ภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายการค้าของผู้ประกอบการเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ อัตราการคิดภาษีของป้าย จะคิดตามขนาดของป้าย

9. อากรแสตมป์ เป็นภาษีที่ต้องเสียเมื่อทำธุรกรรมบางอย่าง โดยสามารถชำระเป็นอากร หรือเป็นเงินสด ในตราสารบางประเภทได้

ซึ่งผู้ประกอบการทั้งหลายอาจจะทราบอยู่แล้วว่าประเภทกิจการของตนเองเป็นประเภทไหน ก็สามารถเลือกชำระภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมายได้เลยค่ะ หรือหากทางผู้ประกอบการยังไม่แน่ใจว่าควรจะยื่นภาษีแบบไหนให้เราฟอร์เวิร์ดช่วยดูเรื่องภาษีให้ได้ค่ะ