ภาษีซื้อต้องห้าม คือ ภาษีซื้อที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไม่สามารถนำมาหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มหรือนำมาขอคืนภาษีได้ แล้วแบบไหนบ้างล่ะที่เข้าข่ายต้องห้ามและไม่สามารถนำมาคำนวณได้ ในที่นี้เราจะมาบอกถึงลักษณะภาษีซื้อต้องห้ามกันว่ามีอะไรบ้าง

ลักษณะภาษีซื้อต้องห้าม

1. ไม่มีใบกำกับภาษี ใบกำกับภาษีสูญหาย หรือไม่อาจแสดงใบกำกับภาษีได้

2. กรณีใบกำกับภาษีซื้อมีข้อความไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนดหรือเป็นใบกำกับภาษีอย่างย่อจะใช้ไม่ได้ คือจะต้องเป็นใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบนั้นเอง

3. ใบกำกับภาษีของกิจการที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

4. ใบกำกับภาษีในส่วนของภาษีซื้อที่เฉลี่ยให้กิจการที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

5. ภาษีซื้อที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการของผู้ประกอบกิจการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม คือต้องเกิดจากรายจ่ายเพื่อกิจการหรือเพื่อหากำไรของผู้ประกอบการ หากไม่เกี่ยวข้องกับกิจการ ภาษีซื้อนั้นจะเป็นภาษีซื้อต้องห้ามทันที ถึงแม้จะมีใบกำกับภาษีถูกต้องก็ตาม

6. ภาษีซื้อที่เกิดจากรายจ่ายเพื่อการรับรอง

  • ค่ารับรองหรือค่าบริการไม่ว่าจะจ่ายเพื่อการรับรองหรือให้บริการแก่บุคคลใดๆ หรืออำนวยประโยชน์แก่กิจการหรือไม่ก็ตาม เช่น ค่าอาหาร ค่าที่พัก เป็นต้น
  • ค่าสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่บุคคลที่ได้รับการรับรองหรือรับบริการ

7. ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีที่ออกโดยผู้ไม่มีสิทธิออกใบกำกับภาษี

แล้วผู้ไม่มีสิทธิออกคือใครล่ะ ผู้ไม่มีสิทธิออกใบกำกับภาษีก็คือ

  • บุคคลที่ไม่ใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่อยู่นอกราชอาณาจักร และมีตัวแทนในการออกใบกำกับภาษีในนามผู้ประกอบการ
  • ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ทรัพย์สินถูกนำขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่นโดยบุคคลอื่น

8. ภาษีซื้อตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม

  • ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อ เช่าซื้อ เช่า รับโอนรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน และที่เกิดจากการซื้อสินค้าหรือรับบริการที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน

ทั้งนี้หากผู้ประกอบการทั้งหลายต้องการนำภาษีซื้อมารวมคำนวณหรือเพื่อใช้ในการขอคืนภาษีควรตรวจสอบความถูกต้องของใบกำกับภาษีให้ดี ว่าถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์หรือเปล่า ไม่เช่นนั้นจะเข้าเกณฑ์ภาษีซื้อต้องห้ามและทำให้ขอคืนภาษีไม่ได้นั้นเอง