ธุรกิจแฟรนส์ไชน์ เป็นธุรกิจที่เจ้าของธุรกิจอนุญาตให้อีกบุคคลหนึ่งมีสิทธิใช้ชื่อทางการค้าหรือเครื่องหมายทางการค้าในการประกอบธุริจภายใต้รูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน โดยการทำสัญญาแฟรนไชส์เพื่อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของทั้ง 2 ฝ่าย

ข้อดีของแฟรนไชส์

สำหรับผู้ขายแฟรนไชส์

 1. ช่วยให้ขยายธุรกิจได้เร็ว
 2. ลดความเสี่ยงและภาระในการลงทุน

สำหรับผู้ซื้อแฟรนไชส์

 1. ช่วยให้ผู้ซื้อแฟรนไชส์เป็นเจ้าของธุรกิจได้เร็ว
 2. ลดความเสี่ยงเมื่อประกอบธุรกิจด้วยตัวเอง รวมถึงความเสียงในการลองผิดลองถูกด้วยตัวเอง
 3. สิทธิใช้แบรนด์หรือเครื่องหมายการค้าที่เป็นที่ยอมรับหรือมีชื่อเสียงแล้ว

ข้อเสียของแฟรนไชส์

สำหรับผู้ขายแฟรนไชส์

มาตรฐานของแฟรนไชส์ การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานอาจกระทบถึงชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของแบรนด์ได้ ดังนั้นจึงควรถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ และสนันสนุนการทำธุรกิจอย่างใกล้ชิด เพื่อรักษามาตรฐานของแบรนด์

สำหรับผู้ซื้อแฟรนไชส์

 1. ค่าใช้จ่ายในการซื้อแฟรนไชส์สูงกว่าการเริ่มต้นด้วยตนเอง
 2. ไม่อิสระ เนื่องจากต้องเป็นมาตรฐานเดียวกับผู้ขาย จะดำเนินการอะไรที่เกียวกับแฟรนไชส์อาจต้องขออนุญาตจากทางผู้ขายก่อน

ทั้งนี้หากผู้อ่านไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขายแฟรนไชส์ได้เข้ามาทำธุรกิจเกี่ยวกับแฟรนไชส์แล้ว มาดูกันค่ะว่าภาระภาษีของแฟรนไชส์ที่เกี่ยวข้องมีอะไรยังไงบ้าง

ภาระภาษี

1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

 • กรณีเป็นผู้ขายแฟรนไชส์ ค่าตอบแทนที่ได้ต้องเสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ หรือด้วยอัตรา SME แล้วแต่เงื่อนไขของกิจการ
 • กรณีเป็นผู้ซื้อแฟรนไชส์
 • ค่าตอบแทนเริ่มต้นสัญญาหรือเงินก้อนที่จ่ายเมื่อเริ่มสัญญา จะถือว่าเป็นค่าสิทธิ์ (สินทรัพย์ไม่มีตัวตน) ซึ่งสามารถนำมาหักเป็นค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
 • ค่าตอบแทนต่อเนื่อง สามารถนำไปหักออกจากรายได้ในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีได้

2. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

 • กรณีจ่ายให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศและไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทย ผู้จ่ายมีหน้าที่หักในอัตราร้อยละ 15
 • กรณีบริษัท ห้างหุ้นส่วนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น จ่ายให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศไทย ผู้จ่ายมีหน้าที่หักในอัตราร้อยละ 3
 • กรณีบริษัท ห้างหุ้นส่วนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น จ่ายให้สมาคมหรือมูลนิธิ ผู้จ่ายมีหน้าที่หักในอัตราร้อยละ 10

3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ธุรกิจแฟรนไชส์ถือเป็นธุรกิจการให้บริการ อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 หรือ ร้อยละ 0 แล้วแต่กรณี

4. อากรแสตมป์

สัญญาแฟรนไชส์ไม่ต้องติดอากรแสตมป์

หากท่านผู้อ่านยังมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นด้านบัญชีหรือภาษีสำหรับธุรกิจแฟรนไชส์ท่านสามารถติดต่อสอบถามเราได้เลยค่ะ