เมื่อผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วมีรายการค้าเกิดขึ้นจะต้องมีการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มจากภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อในแต่ละเดือนภาษี

 • ภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อ ผู้ประกอบการต้องชำระภาษีเท่ากับส่วนต่าง
 • ภาษีซื้อมากกว่าภาษีขาย ให้เป็นเครดิตภาษี และผู้ประกอบการมีสิทธิได้รับคืนภาษีหรือนำไปชำระภาษีมูลค่าเพิ่มในเดือนถัดไป

ภาษีซื้อที่ไม่ได้นำไปหักในการคำนวณภาษีในเดือนภาษีเพราะมีเหตุจำเป็น สามารถนำไปหักในการคำนวณภาษีในเดือนภาษี แต่ต้องไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่ได้มีการออกใบกำกับภาษีตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด

การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการขายสินค้าหรือให้บริการ

 1. กรณีมีภาษีที่ต้องคืนแต่ผู้ประกอบการไม่ได้ขอคืน หรือเกิน 6 เดือนตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ท่านยังมีสิทธิยื่นคำร้อง ขอคืนภาษีได้ภายใน 3 ปี นับแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีสำหรับเดือนภาษีนั้น
 2. การขายสินค้าหรือให้บริการในกรณีอื่น ให้ยื่นคำร้องขอคืนภายใน 3 ปี นับแต่วันที่ได้ชำระภาษี

กรณีผู้ขอคืนภาษีเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนให้ยื่นคำร้องขอคืนภาษี ณ ที่ว่าการอำเภอท้องที่ ที่สถานประกอบการ ตั้งอยู่ ถ้ามีสถานประกอบการหลายแห่งก็ให้ยื่นเป็นรายสถานประกอบการ และในกรณีที่ผู้ขอคืนภาษีไม่ใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียน ให้ยื่นคำร้องขอคืน ณ ที่ว่าการอำเภอท้องที่ที่ผู้ขอคืนมีภูมิลำเนา

การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้า

 1. กรณีผู้นำเข้ามีข้อโต้แย้งตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือเป็นคดีในศาล สามารถขอคืนภาษีได้ภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยข้อโต้แย้งอากรขาเข้าเป็นหนังสือหรือนับตั้งแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุด แล้วแต่กรณี
 2. กรณีผู้นำเข้าที่ไม่ได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนได้ชำระภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และต่อมาได้ส่งสินค้ากลับออกไป การขอคืนภาษีให้เป็นเช่นเดียวกับการคืนอากรขาเข้าตามกฎหมาย

กรณีผู้ขอคืนภาษีเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนให้ยื่นคำร้องขอคืนภาษี ณ ที่ว่าการอำเภอท้องที่ตามที่กำหนด ส่วนกรณีผู้ขอคืนภาษีที่ไม่ได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนให้ยื่คำร้องที่ด่านศุลกากรขาเข้า

หลักเกณฑ์ที่พิจารณาว่ากิจการจะมีสิทธิขอคืนภาษี

 1. ต้องเป็นใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบเท่านั้น
 2. ต้องเป็น ฉบับแรก หรือต้นฉบับ หรือมีคำว่า เอกสารออกเป็นชุด
 3. ใบกำกับภาษีจะต้องพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งฉบับ จะใช้ตรายาง พิมพ์ดีด หรือเขียนด้วยหมึกไม่ได้
 4. ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ขาย กรณีตัวแทนเป็นผู้ออกใบกำกับภาษีของผู้ประกอบการ ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของตัวแทนด้วย
 5. ใบกำกับภาษีออกโดยปั๊มน้ำมัน จะต้องระบุเลขทะเบียนรถยนต์ไว้ในใบกำกับภาษี
 6. ใบกำกับภาษีต้องไม่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง