ภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นภาษีประเภทหนึ่งที่กฎหมายเรียกเก็บจากกิจการที่ถูกกำหนดไว้เป็นพิเศษแยกต่างหากจาก ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%) กล่าวคือ ถ้าธุรกิจนั้นต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะจะไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเพราะธุรกิจเฉพาะนั้นหามูลค่าเพิ่มจากการขายสินค้าหรือบริการได้ยาก ธุรกิจโดยทั่วไปมักจะไม่ค่อยได้ใช้ซักเท่าไหร่ เพราะมันคือการบังคับใช้กับธุรกิจบางธุรกิจเท่านั้น โดยทั่วไปก็เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การธนาคาร หรือโรงรับจำนำ

ผู้ประกอบกิจการที่มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ จะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามแบบคำขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ ภายใน 30 วันนับแต่วันเริ่มประกอบกิจการ และมีหน้าที่ต้องยื่นแบบ ภ.ธ.40 โดยยื่นแบบรายเดือน ต้องยื่นภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ไม่ว่าจะมีรายรับในเดือนนั้น หรือไม่ก็ตาม

กิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

  1. กิจการธนาคาร ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ การประกอบกิจการเยี่ยงธนาคาร เช่น ค้ำประกัน ปล่อยกู้ แลกเปลี่ยนสกุลเงิน รับส่งเงินไปต่างประเทศ เป็นต้น

  2. ธุรกิจประกันชีวิต

  3. กิจการโรงรับจำนำ

  4. ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์

  5. ขายหลักทรัพย์

  6. การซื้อและการขายคืนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

  7. การประกอบกิจการตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 469

  8. ธุรกิจแฟ็กเตอริง

 

แบบ ภ.ธ.40 สำหรับใช้ยื่นรายเดือน