จากบทความก่อนหน้านี้ ทางเราได้เขียนบทความเรื่อง ใบกำกับภาษี คืออะไร ไปในบทความนั้นจะเป็นอธิบายถึงความหมายของใบกำกับภาษีโดยรวม ว่าคืออะไร และอธิบายถึง ใบกำกับภาษี เฉพาะประเภทที่เป็นใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบเท่านั้น อย่างไรก็ตามใบกำกับภาษีนั้นไม่ได้มีเฉพาะแบบเต็มรูปแบบอย่างเดียว ในบทความนี้เราจึงจะมาอธิบายถึง ใบกำกับภาษีอย่างย่อ กันว่าใบกำกับภาษีอย่างย่อนั้นแตกต่างกับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบยังไงบ้าง ใครบ้างที่จะออกใบกำกับภาษีอย่างย่อได้ แล้วทำไมต้องมีใบกำกับภาษีอย่างย่อด้วย ทำไมไม่มีใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบอย่างเดียวไปเลย วันนี้เราทีมงาน Forward จะมาอธิบายถึง ใบกำกับภาษีอย่างย่อ ว่ามีไว้ใช้เกี่ยวกับอะไร ต่างจากใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบยังไง กันนะครับ

ใบกำกับภาษีอย่างย่อ คืออะไร ต่างจากใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบยังไง

ใบกำกับภาษีอย่างย่อ เป็นใบกำกับภาษีประเภทหนึ่ง ซึ่งมีความแตกต่างกับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบตรงที่ใบกำกับภาษีอย่างย่อ ไม่ต้องแสดงชื่อ ที่อยู่เลขประจำตัวอยู่เสียภาษีอากรของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ ส่วน ชื่อ ชนิดของสินค้า ก็สามารถออกเป็นรหัสได้ ในส่วนของจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะรวมอยู่ในราคาสินค้า โดยแจ้งเพิ่มในหมายเหตุว่าเป็นราคารวมภาษีแล้ว ซึ่งในส่วนนี้ถ้าเป็นใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ ไม่สามารถทำได้

หลังจากรู้แล้วว่าใบกำกับภาษีอย่างย่อ คืออะไร พอเรารู้ข้อมูลคร่าวๆแล้ว ต้องอย่าลืมรายละเอียดในส่วนรายการในใบกำกับภาษีอย่างย่อด้วยนะครับว่าต้องมีข้อมูลอะไรบ้าง จะได้ออกใบกำกับภาษีได้อย่างถูกต้องครบถ้วนครับ

รายการของใบกำกับภาษีอย่างย่อ

ใบกำกับภาษีอย่างย่อ ต้องมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้

1 . คำว่า “ใบกำกับภาษีอย่างย่อ” เห็นชัดเจน

2 . มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี รวมถึงชื่อและที่อยู่ของผู้ขาย

3 . เลขที่ของใบกำกับภาษีอย่างย่อ

4 . ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้า/บริการ (สามารถออกเป็นรหัสก็ได้)

5 . ราคาสินค้า/บริการ ต้องระบุให้เห็นชัดเจนว่ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

6 . วัน เดือน ปี ที่ออกใบกำกับภาษี

7 . ข้อความอื่นๆตามที่สรรพากรกำหนด

ถ้าหากต้องการออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ ต้องทำอะไรบ้าง?

อย่างแรกคุณต้องไปจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และได้ประกอบกิจการขายสินค้าในลักษณะขายปลีกที่มีการขายสินค้าให้แก่ผู้บริโภคทั่วไปเพื่อนำไปใช้ในการบริโภคในปริมาณที่เหมาะสมกับการบริโภคที่ไม่ได้นำไปขายต่อ เป็นต้น หรือกิจการที่ประกอบธุรกิจให้บริการแก่ลูกค้ารายย่อยแก่บุคคลจำนวนมาก มีธุรกิจอะไรบ้างที่มักจะออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ ดังหัวข้อต่อไปนี้

ธุรกิจที่ออก ใบกำกับภาษีอย่างย่อ ได้

1 . ธุรกิจลักษณะค้าปลีก เช่น การขายสินค้าของกิจการแผงลอย กิจการขายของชำ กิจการขายยา กิจการจำหน่ายน้ำมัน และกิจการห้างสรรพสินค้า ฯลฯ

2 . ธุรกิจให้บริการ ต้องเป็นธุรกิจที่ให้บริการรายย่อยกับบุคคลจำนวนมาก เช่น การให้บริการ ของกิจการภัตตาคาร กิจการโรงแรม กิจการซ่อมแซมทุกชนิด กิจการโรงภาพยนตร์ และกิจการสถานบริการน้ำมัน ฯลฯ

ซึ่งธุรกิจเหล่านี้จะมีลูกค้ารายย่อยจำนวนมากต่อวัน ซึ่งถ้าหากไม่สามารถออกใบกำกับภาษีอย่างย่อได้ จะทำให้การการออกใบกำกับภาษีเป็นไปอย่างล่าช้า เนื่องจากต้องขอชื่อ ที่อยู่ลูกค้าทุกครั้งตอนออกใบกำกับภาษี นี้จึงเป็นเหตุผลหลักๆที่ต้องมีใบกำกับภาษีอย่างย่อครับ แต่ถ้าหากลูกค้าต้องการหรือเรียกร้องขอใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ ทางกิจการก็ต้องออกให้กับลูกค้าด้วยนะครับ เนื่องจากใบกำกับภาษีอย่างย่อไม่สามารถนำไปใช้เพื่อขอคืนภาษีซื้อได้ครับซึ่งนักบัญชีมักจะเรียกภาษีซื้อในลักษณะนี้ว่า “ภาษีซื้อต้องห้าม”

จากข้อมูลข้างต้น การออกใบกำกับภาษีอย่างย่อนั้น เหมาะกับกิจการที่ทำธุรกิจในลักษณะค้าปลีก ที่ขายสินค้า หรือให้บริการกับลูกค้ารายย่อย ซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าวันๆหนึ่งจะมีลูกค้าเข้าร้านค่อนข้างมาก การที่เราต้องมานั่งพิมพ์ใบกำกับภาษีทุกครั้ง/คน อาจจะทำให้เสียเวลาได้ เพราะฉะนั้นร้านค้าปลีกทั่วไปจึงมักจะใช้เครื่องเก็บเงินที่สามารถออกใบกำกับภาษีอย่างย่อได้ ซึ่งจะทำให้เร็วขึ้นอีก เนื่องจากการจัดทำ “ใบกำกับภาษีอย่างย่อ” โดยปกติ (ที่ไม่ได้ใช้เครื่องเก็บเงิน) ผู้ประกอบการก็ยังคงต้องจัดทำโดยพิมพ์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ปกติเพียงแค่ไม่จำเป็นต้องระบุรายละเอียดลูกค้าเท่านั้น แต่ว่าการที่จะใช้เครื่องเงินออกใบกำกับภาษีอย่างย่อได้นั้น ต้องได้รับการอนุมัติจาก “กรมสรรพากร” ก่อนจึงจะสามารถใช้ได้ ซึ่งการขออนุมัติใช้เครื่องเก็บเงินนั้นมีรายละเอียดดังหัวข้อต่อจากนี้

ถ้าหากต้องการใช้เครื่องเก็บเงิน ออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ

ต้องการใช้เครื่องเก็บเงินออกใบกำกับภาษีอย่างย่อนั้น ผู้ประกอบการจะต้องมีการยื่นขออนุมัติจากกรมสรรพากรพื้นที่ และหากมีการใช้เครื่องเก็บเงินหลายสาขาสามารถยื่นคำขอรวมที่สำนักงานใหญ่ได้ การใช้เครื่องเก็บเงินดังกล่าว จะต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้เครื่องเก็บเงิน ที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดด้วยนะครับ

สามารถอ่านรายละเอียดตรงนี้ได้เลยครับ (Click)

สุดท้ายแล้วประโยชน์หลักๆของใบกำกับภาษีอย่างย่อที่เห็นได้ชัดเจนก็คือ ไม่ต้องระบุชื่อ ที่อยู่ของผู้ซื้อสินค้า หรือผู้รับบริการในใบกำกับภาษีอย่างย่อ ซึ่งสะดวกแก่ผู้ออก เพราะปัญหาส่วนหนึ่งของการออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปก็คือ ผู้ซื้อสินค้าฯ ไม่ค่อยบอกชื่อที่อยู่ ครับ

และจากบทความข้างต้นนี้หวังว่าผู้ประกอบการที่ได้อ่าน จะได้ประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องใบกำกับภาษีอย่างย่อ ไม่มากก็น้อย ส่วนทางเราทีมงาน Forward จะทยอยเขียนบทความความรู้เกี่ยวกับ บัญชี ภาษี เพื่อผู้ประกอบการมือใหม่และใครที่ยังไม่รู้หรือไม่เข้าใจ ได้เข้าใจมากขึ้น และรับประโยชน์จากตรงนี้ให้ได้มากที่สุดครับ