เมื่อบริษัทเริ่มกิจการผู้บริหารหรือเจ้าของก็จะมองหาสำนักงานออฟฟิศสำหรับการประกอบกิจการ บางท่านอาจตัดสินใจซื้ออาคารหรือก่อสร้างขึ้นเอง แต่หลายท่านก็ตัดสินใจเช่าอาคารสำนักงาน ด้วยปัจจัยหลายๆ ประการ

คำถามต่อมาคือเมื่อเราได้มีการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเหล่านั้นแล้ว เราจะสามารถเอามันมาเป็นค่าใช้จ่ายได้ เท่าไหร่หรือยังงัยบ้าง

ซึ่งโดยส่วนใหญ่การรีโนเวทต่างๆมักจะมีอายุการใช้การเกินกว่า 1 ปี พอเป็นเช่นนั้นทั้งในทางบัญชีเองและกรมสรรพากรเองจะให้รับรู้รายการดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ถาวรและทยอยตัดค่าเสื่อมราคาเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละงวด

โดยหากเป็น “การปรับปรุงต่อเติมอาคาร” แล้วสรรพากรจะมองว่ารายการดังกล่าวเป็นส่วนควบของอาคาร แม้จะเป็นสำนักงานเช่าก็ตาม

ดังนั้นอัตราค่าเสื่อมจึงต้องล้อไปกับอัตราค่าเสื่อมสูงสุดที่สรรพากรกำหนดไว้หรือที่ 5% (20 ปี) นั้นเอง เว้นแต่ว่ากิจการได้ทำการรื้อถอนหรือหรือจำหน่าย (ถ้าทำได้) ส่วนปรับปรุงดังกล่าวทิ้ง กิจการจะสามารถนำมูลค่าตามบัญชีที่ยังคงเหลืออยู่ NBV มาหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ทั้งจำนวนในปีนั้น

อย่างไรก็ตามในทางบัญชีหากต้องการตัดค่าเสื่อมราคาด้วยอัตราที่สูงกว่าที่ประมวลรัษฏากรกำหนดก็ย่อมทำได้ แต่จะต้องทำการปรับปรุงเพิ่มเติมในแบบ ภงด.50 ด้วยเช่นกัน