สินค้าคงเหลือ ในทางบัญชี นั้นหมายถึง สินค้าที่ยังคงอยู่ในสต็อกหรือคลังสินค้าของธุรกิจ ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากในการวางแผนธุรกิจและการบัญชี ในบทความนี้เรามาสำรวจความสำคัญและการจัดการวางแผนสินค้าคงเหลือในธุรกิจของเรากันค่ะ

สินค้าคงเหลือคืออะไร
สินค้าคงเหลือในทางบัญชีคือสินค้าที่ยังคงเหลืออยู่ในคลังสินค้าหรือพื้นที่เก็บของของธุรกิจ โดยที่สินค้าเหล่านี้ยังไม่ได้ถูกขายหรือนำออกจากคลังสินค้า ซึ่งอาจรวมถึงสินค้าที่ผลิตไว้แต่ยังไม่ได้ขาย, สินค้าที่ค้างคลัง, หรือสินค้าที่คืนคลังมาจากการขายไม่สำเร็จ การบันทึกสินค้าคงเหลือในทางบัญชีเป็นการบันทึกข้อมูลเพื่อติดตามและจัดการสินค้าที่ยังคงอยู่ในสต็อกของธุรกิจได้อย่างถูกต้องและเป็นระเบียบ

ประเภทของสินค้าคงเหลือ

1.สินค้าสำเร็จรูป : สินค้าที่ผลิตเสร็จพร้อมสำหรับการขาย
สินค้าสำเร็จรูปที่มีไว้เพื่อขาย จะเป็นสินค้าสำเร็จรูปที่ลูกค้าซื้อไปเพื่อใช้เพื่อการบริโภค หรือซื้อไปเพื่อขายต่อ หรือซื้อไปเพื่อนำไปผลิตสินค้าต่อ กิจการที่มีสินค้าเพื่อขายจึงเป็นกิจการประเภทซื้อสินค้า มาขาย (Merchandising Firms) หรือสินค้าอุตสาหกรรม (Manufacturing Firms) ที่ผลิตสินค้าเพื่อขาย แต่ขายยังไม่หมด ก็คือสินค้าคงเหลือที่จะแสดงเป็น สินทรัพย์หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

2.สินค้าระหว่างทำ : สินค้าที่อยู่ในกระบวนการผลิต
สินค้าลักษณะนี้จะเกิดขึ้นในกิจการอุตสาหกรรมที่มีการผลิตสินค้ามาจำหน่าย สินค้าระหว่างผลิตจะเป็นสินค้าที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตที่ยังผลิตไม่เสร็จ ณ วันสิ้นงวด จึงถูกนับรวมมาเป็นสินค้าคงเหลือ กิจการอุตสาหกรรมจึงมีความซับซ้อนกว่ากิจการซื้อมาขายไป จึงต้องมีการบัญชีต้นทุนทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลและบันทึกเพื่อการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยสินค้า นักบัญชีต้นทุนต้องรวบรวมต้นทุนคือ ต้นทุนวัตถุดิบที่ถูกนำมาใช้ในกระบวนการผลิตและต้นทุนแปลงสภาพ

3.วัตถุดิบ : สินค้าที่ใช้ในการผลิตสินค้าสำเร็จรูป
วัตถุดิบหรือส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิตสินค้า ซึ่งยังไม่ได้นำไปใช้ในกระบวนการผลิต หรือสินค้าที่เหลือจากการผลิตและยังไม่ได้นำเข้าสู่การผลิตสินค้าสำเร็จรูปเราจะเรัยกว่าสินค้าที่ใช้ในการผลิตสินค้าสำเร็จรูป

ความสำคัญของการจัดการสินค้าคงเหลือ
การจัดการสินค้าคงเหลือเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากสำหรับธุรกิจ เพราะมันมีผลต่อการวางแผนการผลิต การจัดส่งสินค้า และกำไรของธุรกิจ การเข้าใจและการจัดการสินค้าคงเหลืออย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้ธุรกิจของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นกระบวนการที่สำคัญในการบริหารจัดการสต็อกสินค้าของธุรกิจ มีหลายวิธีที่ใช้ในการวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ ดังนี้

1.วิธี FIFO (First-In, First-Out) : ในวิธีนี้สินค้าที่ถูกขายหรือใช้งานจะถูกถือว่าเป็นสินค้าที่ถูกนำเข้ามาก่อนเสมอ นั่นคือ สินค้าที่ถูกส่งออกจากคลังสินค้าจะถูกประเมินโดยใช้ราคาที่เก่าที่สุดในการคำนวณมูลค่าสินค้าคงเหลือ

2.วิธี LIFO (Last-In, First-Out) : ในวิธีนี้สินค้าที่ถูกขายหรือใช้งานจะถูกถือว่าเป็นสินค้าที่ถูกนำเข้าล่าสุด เราจะใช้ราคาที่เข้ามาล่าสุดในการคำนวณมูลค่าสินค้าคงเหลือ

3.วิธี Weighted Average : การคำนวณมูลค่าสินค้าคงเหลือโดยการใช้ค่าเฉลี่ยของราคาทุกหน่วยสินค้าที่มีอยู่ในคลังสินค้า

4.วิธี Specific Identification : การระบุราคาสินค้าโดยตรงจากการซื้อแต่ละรายการ นั่นคือ ราคาที่เฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละรายการจะถูกใช้ในการคำนวณมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ทุกวิธีมีข้อดีและข้อเสียของตนเอง การเลือกใช้วิธีใดขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจและการตั้งค่าการบัญชีของบริษัท อย่างไรก็ตาม ควรจะเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมและทำให้การจัดการสต็อกสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดในธุรกิจของคุณ

สรุปได้ดั้งนี้ค่ะสำหรับสินค้าคงเหลือเป็นสิ่งที่สำคัญต่อตัวธุรกิจมาก เพราะว่ามันมีผลต่อการวางแผนการผลิต การจัดส่งและที่สำคัญเกี่ยวข้องกับกำไรของตัวธุรกิจเองด้วยค่ะ เพราะฉะนั้นแล้วการจัดการสินค้าคงเหลืออย่างมีประสิทธิภาพนั้นย่อมเป็นสิ่งที่ควรกระทำค่ะ หรือหากต้องการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญโดยตรงก็อย่ารีรอที่จะติดต่อเรามานะคะ ทางเรามีผู้เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์โดยมีประสบการณ์ตรงจาก Big4 ที่พร้อมให้บริการทุกท่านอยู่ค่ะ > Forward