นอกจาการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นและการเพิ่มทุนแล้ว สิ่งที่เจ้าของธุรกิจมักทำกันอยู่บ่อยๆ ก็คือการจ่ายเงินปันผล แล้วเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลเป็นอย่างไร เราจะมาอธิบายให้ฟังกัน

เงินปันผล หมายถึง เงินตอบแทนจากการลงทุนที่บริษัทจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งจะจ่ายเป็นหุ้นทุนของบริษัท เงินสด หรือสินทรัพย์แล้วแต่กรณี ถ้าทำธุรกิจมาลายปีแล้วขาดทุน แต่ปีนี้เพิ่งมีกำไรก็ต้องเช็คก่อนถ้ามีกำไรเป็นบวกถึงจะจ่ายเงินปันผลได้

ขั้นตอนการจ่ายเงินปันผล

ขั้นตอนการจ่ายเงินปันผลสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท

1. การจ่ายเงินปันผลประจำปี

– เชิญประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายปันผลโดยลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องที่อย่างน้อยหนึ่งครั้ง ซึ่งจะต้องประกาศก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เมื่อประชุมเสร็จจะต้องมีการจัดทำรายงานการประชุมเพื่อเป็นหลักฐาน

– ประกาศจ่ายเงินปันผล ต้องประกาศลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องที่อย่างน้อยหนึ่งครั้ง โดยประกาศหลังจากวันประชุมภายใน 14 วัน

2. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

– เป็นการลงมติของคณะกรรมการบริษัทที่ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างรอบปีบัญชี เมื่อบริษัทมีกำไรและสามารถจ่ายได้

– ทำได้โดยกรรมการประชุมและมีมติให้จ่าย

ระยะเวลาการจ่ายเงินปันผล

  • การจ่ายเงินปันผลประจำปี

– เงินปันผลที่จ่ายหลังจากปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว

– จ่ายได้เมื่อมีมติจากที่ประชุมสามัญประจำปี

– กำหนดจ่ายภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ประชุมแล้วผู้ถือหุ้นอนุมัติ

  • การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

– เงินปันผลที่กรรมการมีมติจ่ายในระหว่างรอบปีบัญชี

– ในกรณีที่มีการดำเนินงานมากกว่าปกติ

– กำหนดจ่ายภายใน 1 เดือน นับจากวันที่คณะกรรมการมีมติแต่ต้องรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป

( เงินปันผลต้องจ่ายจากกำไรเท่านั้น ไม่มีกำไรไม่ได้ )

ประเภทของการจ่ายปันผล

  • หุ้นปันผล

– จ่ายในรูปแบบของหุ้น

– เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของบริษัทในการจ่ายผลตอบแทน

  • เงินสด

– การจ่ายในรูปแบบเงินสด

– การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ตัวอย่างแบบฟอร์มประกาศหนังสือพิมพ์

1. ชื่อของบริษัทที่จะประกาศ

2. วันที่ประกาศลงโฆษณาหนังสือพิมพ์

3. ครั้งที่ประชุม (ครั้งที่ / ปี พ.ศ. ที่ประชุม) เช่น 1/2566

4. ชื่อของบริษัทที่จะประกาศเช่นเดียวกับข้อ 1.

5. วันที่ประชุม

6. ที่อยู่ของบริษัท

7. ชื่อกรรมการ

1. ชื่อของบริษัทที่จะประกาศ

2. ชื่อของบริษัทที่จะประกาศเหมือนข้อ 1

3. ครั้งที่ประชุม (ครั้งที่ / ปี พ.ศ. ที่ประชุม) เช่น 2/2566

4. วันที่มีมติจ่ายเงินปันผล

5. ที่อยู่ของบริษัท

6. วันที่กำหนดจ่ายเงินปันผล

7. วันที่ประกาศโฆษณาลงหนังสือพิมพ์

8. ชื่อกรรมการ