ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (Accrued Expenses) คือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีปัจจุบันแล้วแต่กิจการยังไม่ได้รับเอกสารการวางบิล หรือใบแจ้งหนี้จากเจ้าหนี้ ดังนั้นกิจการจึงต้องมีการประมาณการค่าใช้จ่ายเข้าไปก่อนเพื่อให้ค่าใช้จ่ายถูกบันทึกไว้ในเดือนที่ถูกต้อง หรือพูดง่ายๆก็คือมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายเงินนั้นเอง

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย มีอะไรบ้าง

  • เงินประกันสังคมค้างจ่าย
  • ค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
  • ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ยอดเดือนมกราคมแต่เรียกเก็บในเดือนกุมภาพันธ์

แล้วจำเป็นต้องจ่ายเงินจริงๆก่อนไหมถึงจะบันทึกค่าใช้จ่าย โดยปกติแล้วถ้ารายได้และค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นในรอบบัญชีใด ก็ให้ถือรายได้และค่าใช้จ่ายในรอบบัญชีนั้นโดยไม่ได้สนใจว่าได้รับเงินหรือจ่ายเงินในรอบบัญชีนั้นหรือไม่