การทำบัญชีรายรับรายจ่ายนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ หากคุณเป็นบุคคลธรรมดาที่ทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขายสินค้า หรือให้บริการ คุณควรที่จะต้องเข้าใจส่วนของบัญชีรายรับรายจ่าย เพราะว่าการทำบัญชีรายรับรายจ่ายนั้นจะทำให้เรารู้ว่าธุรกิจที่เราทำอยู่นั้นมีรายรับรายจ่ายเป็นจำนวนเท่าใด และการทำบัญชีรายรับรายจ่ายนั้น ยังสามารถเก็บไว้ใช้เป็นหลักฐานตัวเลขที่ใช้กรอกในแบบ ภงด.90 / 91 เพื่อยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีได้ด้วยครับ

การทำ บัญชีรายรับ รายจ่าย คืออะไร

บัญชีรายรับรายจ่าย คือ การจดบันทึกข้อมูลทั้งทางฝั่งรายรับและฝั่งรายจ่าย เพื่อสรุปผลว่าในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งธุรกิจที่เราดำเนินการอยู่นั้นมีผลกำไรหรือขาดทุน หากรายรับมากกว่ารายจ่ายแสดงว่าในช่วงเวลานั้นธุรกิจมีผลกำไร หากรายรับน้อยกว่ารายจ่ายแสดงว่าในช่วงเวลานั้นธุรกิจมีผลขาดทุนตามเกณฑ์เงินสด ส่วนมากบัญชีรายรับรายจ่ายนั้นจะถูกทำโดยบุคคลธรรมดา แต่หากเป็นนิติบุคคลจะจัดทำบัญชีอีกรูปแบบหนึ่ง เรียกว่าบัญชีขาคู่โดยจะต้องบันทึกสองฝั่งตลอด(เดบิต,เครดิต) และจะต้องทำให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีด้วยครับ แต่ในบทความนี้เราจะมาพูดถึงการทำบัญชี รายรับ รายจ่ายกันก่อนนะครับ

วิธีการทำบัญชี รายรับ รายจ่าย

1 . การจัดทำรายงานเงินสดรับจ่าย จะต้องมีรายการและข้อความอย่างน้อยตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด ซึ่งผู้ประกอบการสามารถเพิ่มช่องรายการให้เหมาะสมกับสภาพของกิจการได้

2 . ต้องจัดทำรายงานเงินสดรับ จ่าย เป็นภาษาไทย ถ้าทำเป็นภาษาต่างประเทศให้มีภาษาไทยกำกับ

3 . ต้องลงรายการในรายงานเงินสดรับ จ่าย ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีรายได้หรือรายจ่าย

4 . รายการที่จะนำมาลงในรายการเงินสดรับ จ่าย

4.1 ต้องมีเอกสารประกอบการลงรายงาน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ฯลฯ

4.2 การลงรายการรายรับและรายจ่ายให้ลงเป็นยอดรวมของแต่ละวันทำการ โดยมีเอกสารประกอบรายรับ และรายจ่ายดังกล่าว หรือสามารถลงรายการรายรับและรายจ่ายโดยลงรายละเอียดรายการของรายรับ รายจ่ายที่เกิดขึ้น ก็สามารถทำได้เช่นกัน

4.3 รายจ่ายที่นำมาลงในรายงานเงินสดรับ จ่าย ต้องเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการ

4.4 สำหรับภาษีซื้อที่เกิดจากรายจ่ายนั้น สามารถนำมาลงเป็นต้นทุนของสินค้าหรือค่าใช้จ่ายได้ทั้งจำนวน เนื่องจากผู้ประกอบการไม่ได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

4.5 หากมีการขายสินค้า/ให้บริการ ซื้อสินค้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นเงินเชื่อ ให้บันทึกรายการในวันที่ได้รับชำระหรือวันที่จ่ายชำระค่าสินค้า/บริการนั้น โดยอธิบายเพิ่มเติมในช่องหมายเหตุ

5 . ให้สรุปยอดรายรับ และรายจ่าย เป็นรายเดือนเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

หากทำบัญชี รายรับ รายจ่าย เพื่อส่งธนาคาร ต้องปฏิบัติ ดังนี้

การจัดทำบัญชีเพื่อส่งธนาคารยืนกู้สินเชื่อต่างๆ สิ่งที่จำเป็นต้องมี (เอกสารที่ใช้ยื่นขอสินเชื่อ)

1.ต้องนำรายรับที่ได้จากการประกอบกิจการเข้าบัญชีเพื่อแสดงรายการใน STATEMENT

  • ควรนำเงินสดฝากกับบัญชีธนาคาร
  • ฝากอย่างสม่ำเสมอ หรือหากเป็นไปได้ทุกเดือนหรือทุกสัปดาห์ เพื่อจะแสดงให้สถาบันการเงินของท่านเห็นว่า ท่านมีรายได้อย่างสม่ำเสมอ
  • ไม่ควรนำเงินเข้า แล้วถอนออกภายในวันเดียวอย่างต่อเนื่อง เพราะธนาคารจะมองว่าเป็นการผ่านบัญชีเฉยๆ
  • ควรฝากในชื่อของผู้ที่ต้องการกู้ เป็นระยะเวลาหนึ่ง

7 องค์ประกอบที่ต้องมีในบัญชีรายรับรายจ่าย

สิ่งที่ต้องมีในบัญชีรายรับรายจ่าย 1.ช่องวันเดือนปี 2.ช่องรายการ 3.ช่องรายรับ 4.ช่องรายจ่าย 5.ช่องคงเหลือ 6.ช่องหมายเหตุ และ 7.ช่องรวม

ข้อดีของการทำบัญชี รายรับ รายจ่าย

1 . ทำให้ทราบฐานะทางการเงินในการปฏิบัติงาน

2 . ใช้ประกอบการวางแผนในการทำงานหรือในการวางแผนด้านการเงิน

3 . ใช้ในการติดตามการทำงานด้านต่าง ๆ

4 . ทำให้ทราบปัญหาในการทำงานและแก้ไขได้ทันท่วงที

5 . ใช้รายงานผลการดำเนินงาน

6 . ใช้เป็นข้อมูลรายจ่ายปรับลดค่าใช้จ่ายเพื่อให้เหลือเงินหรือได้กำไรเพิ่มขึ้น

7 . นำวิธีการจัดทำบัญชีไปใช้ในชีวิตประจำวัน

สรุปการทำบัญชี รายรับ รายจ่าย

สรุปการทำบัญชีรายรับ รายจ่าย คือการจดบันทึกรายการข้อมูลด้านการเงินของการปฏิบัติงานทั้งที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับเข้ามาและรายการที่ต้องจ่ายออกไป เพื่อให้มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านการเงินตลอดจนผลของการดำเนินงานนั้นไว้ว่าคงเหลือเงินหรือไม่ จำนวนเท่าไรและ เปรียบเทียบผลการดำเนินกิจการว่าได้กำไรหรือขาดทุน ซึ่งการบันทึกรายการรับ – จ่าย เป็นพื้นฐานขั้นต้นของการจัดการด้านการเงินเพื่อใช้ใน การวางแผน การควบคุมการใช้เงินให้เกิดประโยชน์

หากในอนาคตคุณมีรายได้ที่มากขึ้น และคุณต้องการจะเปลื่ยนกิจการของคุณจากที่เป็นบุคคลธรรมดา มาเป็นนิติบุคคลเพื่อให้ธุรกิจของคุณมีความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้น และทำให้ประหยัดภาษีมากขึ้นด้วย

หากต้องการปรึกษาเรื่อง จดทะเบียนบริษัท

บริษัท ฟอร์เวิร์ด แอคเคาน์ติ้ง จำกัด เราเป็นสำนักงานบัญชี ยุคใหม่

มืออาชีพ เราเป็นผู้ให้บริการด้านงาน จดทะเบียนบริษัท รับเปิดบริษัทใหม่ บริการจดทะเบียนการค้า และภาษีอากรครบวงจร โดยทีมงานมืออาชีพ เต็มใจให้คำปรึกษาในทุกเรื่องด้านการจดทะเบียนในราคายุติธรรม

ลดความยุ่งยาก เนื่องจากการทำธุรกรรมกับทางราชการมักมีระเบียบขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน เราขอเสนองานบริการด้าน เปิดบริษัทใหม่ จดทะเบียนบริษัท บริการจดทะเบียนการค้า ทั่วประเทศ เพียงแค่ท่านแจ้งข้อมูลและจัดส่งเอกสารให้เราเราจะช่วยให้การเปิดบริษัทใหม่ของท่านเป็นไป อย่างราบรื่น

ลูกค้า เป็นหัวใจในการให้บริการของเรา โดยเรายึดหลัก Customer Centrix ในการทำงาน เราพยายามทำความเข้าใจลูกค้าและส่งมอบประโยชน์ให้แก่ลูกค้า เราเข้าใจว่าลูกค้าแต่ละท่านมีความต้องการแตกต่างกันไปเราจึงพยายามจัดระบบการทำงานให้มีความยืนหยุ่นและคล่องตัว Agile เพื่อให้สามารถสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละท่านได้