“ใบกำกับภาษี คืออะไร”  หลายๆคนอาจมีข้อสงสัยว่าในบางครั้งเมื่อเราได้ซื้อสินค้าหรือ บริการ เอกสารที่ได้กลับมา บางครั้งมีใบกำกับภาษีรววมอยู่ด้วยครับ หรือบางในบางครั้งหากถ้าเป็นผู้ประกอบการขายสินค้าหรือบริการ กับลูกค้า แล้วลูกค้าบางท่านเขาก็อาจจะขอใบกำกับภาษี ซึ่งเราอาจจะไม่เข้าใจว่าใบกำกับภาษีมันคืออะไร มันคืออันเดียวกันกับใบเสร็จรับเงินไหม ตรงนี้ทางเรา Forward จะมาอธิบายคำว่า “ใบกำกับภาษี” ในบทความนี้ ว่ามันคือเอกสารอะไร ใช้กับอะไร ใครสามารถออกได้บ้าง

ใบกำกับภาษี คืออะไร

ใบกำกับภาษีคือ เอกสารที่ผู้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่มีการขายสินค้าหรือบริการ(ผู้ขาย) มีหน้าที่จะต้องออกใบกำกับภาษีให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ(ผู้ซื้อ) เพื่อแสดงราคาสินค้าหรือบริการ และจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งผู้ซื้อสินค้าหรือบริการ(ผู้ซื้อ) หากเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเหมือนกันก็จะนำใบกำกับภาษีนี้ไปใช้เป็นภาษีซื้อเพื่อลดภาษีมูลค่าเพิ่มของตัวเอง ในทางกลับกันหากขอเป็นผู้บริโภคก็จะต้องรับภาระ 7% หรือ Vat จากการบริโภคสินค้า หรือบริการนั้นๆ ส่วนผู้ที่ออกใบกำกับภาษี(ผู้ขาย) ก็จะนำใบกำกับภาษีนี้ไปใช้เป็นภาษีขาย

ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถ ออกใบกำกับภาษีได้ (ใครมีหน้าที่ออกใบกำกับภาษี)

ผู้ที่มีหน้าที่ออกใบกำกับภาษี คือ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม คำถาม และใครบ้างที่มีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ในส่วนรายละเอียดของผู้มีหน้าจดภาษีมูลค่าเพิ่มทางเราได้เขียนไว้แล้วอีกหนึ่งบทความสามารถเข้าไปอ่านได้เลยที่ลิ้งนี้ครับ (ภาษีมูลค่าเพิ่มClick)

ใครห้ามออกใบกำกับภาษี

  • ผู้ที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับผู้ที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแน่นอนว่าไม่มีสิทธิ์ออกใบกำกับภาษีได้ครับ และส่วนใบกำกับภาษีที่ได้รับจากผู้ที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนั้น จะถือว่าเป็นใบกำกับภาษีที่ไม่สามารถใช้ได้ตามกฎหมาย ถ้าหากเรานำใบกำกับภาษีนั้นมาใช้เป็นภาษีซื้อเราอาจจะโดนค่าปรับจาก กรรสรรพากรได้นะครับ
  • ผู้ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วแต่ว่าไม่ได้มีการขายสินค้ากันจริงๆ สำหรับผู้ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็จริง แต่ว่าไม่ได้มีการซื้อขายสินค้าหรืบบริการกันจริงๆ แต่กลับออกใบกำกับภาษีให้กับลูกค้านั้น แบบนี้ก็ถือว่าเป็นใบกำกับภาษีที่ไม่ได้สามารถใช้ได้ตามกฎหมายเหมือนกัน ซึ่งหากใครทำแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ออกใบกำกับภาษี และผู้ที่รับใบกำกับภาษีไปใช้ หากถูกตรวจสอบจับได้ จะมีโทษทั้งทาง อาญา และทางแพ่ง เลยนะครับ

หมายเหตุ : !!ขอย้ำอีกครั้งว่า ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ผู้ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว แต่ไม่ได้มีการซื้อขายสินค้ากันจริง แต่มีการออกใบกำกับภาษีให้ผู้ซื้อ แบบนี้ถือว่าเป็น “ใบกำกับภาษีปลอม” ซึ่งหากใครทำแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ออกใบกำกับภาษี และผู้ที่รับใบกำกับภาษีไปใช้ หากถูกตรวจสอบจับได้ จะมีโทษทั้งทาง อาญา และทางแพ่ง เลยนะครับ

ประเภทของใบกำกับภาษี

1.ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ

2.ใบกำกับภาษีอย่างย่อ

3.เอกสารอื่นที่ถือเป็นใบกำกับภาษี (รายละเอียดClick)

รายการอะไรบ้างที่ต้องมีในใบกำกับภาษี

ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ

1.เห็นคำว่า “ใบกำกับภาษี” ชัดเจน

2.มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี รวมถึงชื่อและที่อยู่ของผู้ขาย

3.ชื่อและที่อยู่ของผู้ซื้อ

4.เลขที่ใบกำกับภาษี

5.ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และจำนวนเงิน

6.แยกแสดงจำนวน VAT แยกให้เห็นชัดเจน

7.วัน เดือน ปี ที่ออก

8.ข้อความอื่นที่อธิบดีกำหนด บังคับใช้กับผู้ประกอบการ

8.1 ระบุ “สำนักงานใหญ่”หรือ“สาขาที่…..” ของผู้ขาย

8.2 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อ (โดยเฉพาะผู้ซื้อที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม)

8.3 ระบุ “สำนักงานใหญ่”หรือ“สาขาที่…” ของผู้ซื้อ

มาถึงตรงนี้แล้ว หวังว่าผู้ที่ได้อ่านบทความนี้จะเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับ “ใบกำกับภาษี” ว่าคือเอกสารอะไร ใช้ทำอะไร ฯลฯ และหวังว่าผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจจะออกใบกำกับภาษีกันอย่างถูกต้องนะครับ ทางเรา Forward จะทยอยเขียนบทความเกี่ยวกับความรู้ในเรื่อง บัญชี ภาษี จดทะเบียน และเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการทุกท่านที่ได้อ่านบทความจากทางเรา ต่อไปนะครับ