สงสัยกันไหมคะว่าประเภทธุรกิจตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ที่ต่างด้าวจะเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยนั้นหมายถึงอะไรและธุรกิจอะไรที่ต่างด้าวทำได้หรือไม่ได้บ้าง ในที่นี้เราจะมาบอกให้ฟังกันค่ะ ซึ่งประเภทธุรกิจ ตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวนั้นจะแบ่งอกเป็น 3 บัญชีด้วยกัน ดังนี้

1. บัญชี 1 ไม่สามารถประกอบธุรกิจได้ด้วยเหตุผลพิเศษ

**เว้นแต่ บัญชี 1 ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจโดยสนธิสัญญาตกลงการค้าระหว่างประเทศไทยกับคู่ค้าภาคี

 • การทำกิจการหนังสือพิมพ์ การทำกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียงหรือสถานีวิทยุโทรทัศน์
 • การทำไร่ ทำนา ทำสวน
 • การเลี้ยงสัตว์
 • การทำป่าไม้และการแปรรูปไม้จากป่าธรรมชาติ
 • การทำประมงเฉพาะการจับสัตว์น้ำในน่านน้ำทะเลไทยและเขตเศรษฐกิจจำเพาะของประเทศไทย
 • การสกัดสมุนไพร
 • การค้าและการตลาดโบราณวัตถุของไทยหรือที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของประเทศ
 • การทำหรือหล่อพระพุทธรูป การทำบาตร
 • การค้าที่ดิน

2. บัญชี 2 ธุรกิจที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือความมั่นคงของประเทศหรือมีผลกระทบต่อศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี หัตถกรรมพื้นบ้าน หรือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แบ่งออกเป็น 3 หมวดธุรกิจ

**ต้องขอใบอนุญาตหรือขอหนังสือรับรองความปลอดภัยหรือความมั่นคงก่อนถึงจะสามารถประกอบธุรกิจได้

***จะต้องมีคนไทยหรือนิติบุคคลที่มิใช่ต่างด้าว ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 20% ของทุนที่ต่างด้าวเป็นนิติบุคคลนั้น เว้นแต่จะมีเหตุสมควรอาจผ่อนผันสัดส่วนได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 25% ของ 20% ข้างต้น และต้องมีกรรมการที่เป็นคนไทยไม่น้อยกว่า 2 ใน 5 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด***

หมวด 1 ธุรกิจเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ

 • การผลิต การจำหน่าย และการซ่อมบำรุง สิ่งเหล่านี้ (อาวุธปืน กระสุนปืน ดินปืน วัตถุระเบิด ส่วนประกอบของปืน และอุปกรณ์สงครามทุกประเภท)
 • การขนส่งทางบก ทางน้ำ หรือทางอากาศ รวมถึงกิจการการบินในประเทศไทย

หมวด 2 ธุรกิจที่มีผลกระทบต่อศิลปวัฒนธรรม จารีตประเภณี และหัตถกรรมพื้นบ้าน

 • การค้าของเก่า หรือศิลปวัตถุ ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม หัตถกรรมของไทย
 • การผลิตเครื่องไม้แกะสลัก
 • การผลิตเส้นไหม การทอผ้าไหมไทย การพิมพ์ลวดลายผ้าไหมไทย
 • การผลิตเครื่องดนตรีไทย
 • การผลิตเครื่องทอง เครื่องเงิน เครื่องถม เครื่องทองลงหิน หรือเครื่องเขิน
 • การผลิตถ้วยชามหรือเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นวัฒนธรรมไทย

หมวด 3 ธุรกิจที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม

 • การผลิตน้ำตาลจากอ้อย
 • การทำนาเกลือ รวมทั้งเกลือสินเธาว์
 • การทำนาเกลือหิน
 • การทำเหมือง รวมทั้งการระเบิดหรือย่อยหิน
 • การแปรรูปไม้เพื่อทำเครื่องเรือนและเครื่องใช้สอย

3. บัญชี 3 ธุรกิจที่คนไทยยังไม่พร้อมที่จะแข่งขันในการประกอบกิจการกับคนต่างด้าว

**ต้องขอใบอนุญาตหรือขอหนังสือรับรองที่แสดงว่าคนไทยยังไม่พร้อมที่จะแข่งขันก่อนถึงจะสามารถประกอบธุรกิจได้

 • การสีข้าว และการผลิตแป้งจากข้าวและพืชไร่
 • การทำประมง เฉพาะการเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • การทำป่าไม้จากการปลูกป่า
 • การผลิตไม้อัด แผ่นไม้วีเนียร์ ชิปบอร์ด หรือฮาร์บอร์ด
 • การผลิตปูนขาว
 • การทำกิจการบริการทางบัญชี
 • การทำกิจการทางกฎหมาย
 • การทำกิจการบริการสถาปัตยกรรม
 • การทำกิจการบริการทางวิศวะกรรม
 • การก่อสร้าง ยกเว้น ก่อสร้างสิ่งที่ให้บริการพื้นฐานแก่ประชาชน หรือก่อสร้างประเภทอื่นตามกำหนดในกระทรวง
 • การทำกิจการนายหน้าหรือตัวแทน ยกเว้น การเป็นนายหน้าหรือตัวแทนจัดซื้อจัดหาสินค้าหรือบริการที่จำเป็นต่อการผลิตหรือให้บริการวิสาหกิจในเครือ
 • การขายทอดตลาด ยกเว้น การขายทอดตลาดที่มีลักษณะเป็นการประมูลระหว่างประเทศ ที่ไม่ใช่การประมูลซื้อขายของเก่า วัตถุโบราณ หรือวัตถุที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของประเทศ
 • การค้าภายในเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลทางการเกษตรที่ยังไม่มีกฎหมายห้ามไว้
 • การค้าปลีกสินค้าทุกประเภทที่มีทุนขั้นต่ำรวมทั้งสินค้าน้อยกว่า 100 ล้านบาท หรือมีทุนขั้นต่ำของแต่ละร้านค้าน้อยกว่า 20 ล้านบาท
 • การขายส่งสินค้าทุกประเภทที่มีทุนขั้นต่ำของแต่ละร้านน้อยกว่า 100 ล้านบาท
 • การทำกิจการโฆษณา
 • การทำกิจการโรงแรม เว้นแต่บริการจัดการโรงแรม
 • การนำเที่ยว
 • การขายอาหารหรือเครื่องดื่ม
 • การทำกิจการเพาะขยายหรือปรับปรุงพันธุ์พืช
 • การทำธุรกิจบริการอื่น ยกเว้นธุรกิจบริการที่กำหนดในกฎกระทรวง

ทั้งนี้ที่ต้องกำหนดหลักเกณฑ์เอาไว้ก็เพื่อคนไทยจะไม่ได้โดนแย่งงานไปเสียหมด แต่ถ้าเป็นธุรกิจที่คนไทยยังไม่พร้อมที่จะแข่งขันในการประกอบกิจการกับคนต่างด้าวแล้วละก็ ต่างด้าวนั้นก็จะมีสิทธิประกอบธุรกิจในประเทศไทยนั่นเองค่ะ