คำว่าคนต่างด้าวบางท่านอาจะรู้สึกว่าเป็นต่างชาติที่เข้ามานั้นเป็นต่างชาติที่ใช้แรงงานเพียงอย่างเดียว แต่ในความเป็นจริงแล้วนั้นคำว่าคนต่างด้าวหมายถึงคนที่เข้ามาในประเทศไทยทั้งที่ใช้แรงงานหรือไม่ได้ใช้แรงงานก็ตาม ซึ่งในที่นี้เราจะมาบอกกันค่ะว่าการจะประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวต้องทำอย่างไร และเริ่มต้นแบบไหนได้บ้าง

ใครคือคนต่างด้าว

1. บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย

2. นิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย

3. นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย และมีลักษณะดังต่อไปนี้

 • บจก.ที่มีคนต่างด้าวถือหุ้นตั้งแต่ 50% ขึ้นไป
 • หจก.ที่มีหุ้นส่วนผู้จัดการเป็นคนต่างด้าว
 • ห้างหุ้นส่วนสามัญที่มีหุ้นส่วนเป็นต่างด้าว

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวสามารถทำได้ ดังต่อไปนี้

1. ได้รับอนุญาประกอบธุรกิจโดยสนธิสัญญาตกลงการค้าระหว่างประเทศไทยกับคู่ภาคี

 • คนต่างด้าวเริ่มประกอบธุรกิจ
 • ได้รับอนุญาประกอบธุรกิจโดยสนธิสัญญาตกลงการค้าระหว่างประเทศไทยกับคู่ภาคี
 • ขอหนังสือรับรองประกอบธุรกิจโดยสนธิสัญญาตกลงการค้าระหว่างประเทศไทยกับคู่ภาคี
 • ประกอบธุรกิจบัญชี 1,2,3 ได้
 • สามารถประกอบธุรกิจได้แต่ทุนจดทะเบียนขั้นต่ำต้อง 3 ล้านบาท

2. ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

 • คนต่างด้าวเริ่มประกอบธุรกิจ
 • ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
 • ขอหนังสือรับรองการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
 • ประกอบธุรกิจบัญชี 2,3 ได้
 • สามารถประกอบธุรกิจได้ไม่มีทุนขั้นต่ำ แต่จะเป็นไปตามที่ BOI กำหนด

3. ขอรับใบอนุญาต (FBL)

 • คนต่างด้าวเริ่มประกอบธุรกิจ
 • ขอรับใบอนุญาต (FBL)
 • ประกอบธุรกิจบัญชี 2,3 ได้
 • สามารถประกอบธุรกิจได้แต่ทุนจดทะเบียนขั้นต่ำต้อง 3 ล้านบาท

4. ไม่เข้าบัญชี 1-3

 • คนต่างด้าวเริ่มประกอบธุรกิจ
 • ไม่เข้าบัญชี 1-3
 • สามารถประกอบธุรกิจได้เลยแต่ทุนจดทะเบียนขั้นต่ำต้อง 2 ล้านบาท

คุณสมบัติของคนต่างด้าวที่จะขอรับใบอนุญาตได้

1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์

2. มีถิ่นที่อยู่ในไทย และได้รับอนุญาตให้เข้ามาในไทยเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง

3. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือ คนเสมือนไร้ความสามารถ

4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

5. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษา เว้นแต่พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ก่อนวันขอรับบอนุญาต

6. ไม่เคยต้องโทษจําคุกตามคําพิพากษาในความผิดฐานฉ้อโกง โกงเจ้าหนี้ ยักยอก

ความผิดเกี่ยวกับการค้าตามประมวลกฎหมายอาญาหรือในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนหรือในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง เว้นแต่พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต

7. ไม่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต

ทั้งนี้การที่ต่างด้าวจะเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้นั้นต้องดูธุรกิจของแต่ละกิจการอีกทีค่ะว่าเข้าข่ายหลักเกณฑ์แบบไหน แบบไหนถึงจะเหมะสมและคุ้มค่าที่สุด แล้วค่อยเลือกขอทำธุรกิจในประเทศไทยอีกทีค่ะ เพื่อประโยชน์ของธุรกิจของท่านเอง แต่ถ้าหากไม่สะดวกทำเองให้เราฟอร์เวิร์ดช่วยดูแลให้ได้ค่ะ