นอกจากเรื่องที่ควรระวังในการเลิกกิจการในเรื่องก่อนหน้านี้ (สิ่งที่ควรระวังเมื่อเลิกกิจการ) สิ่งที่ต้องทำก็คือการแจ้งเลิกบริษัทนั้นเอง ในการแจ้งเลิกขั้นมีขั้นตอนและเอกสารอะไรบ้างที่จะต้องเตรียม ในที่นี้เราจะมาบอกให้ฟังกันค่ะ

แจ้งเลิกกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD)

ขั้นตอนการแจ้งเลิก

 • ออกหนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้มีมติพิเศษในการเลิกบริษัท ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน ส่งทางไปรษณีย์ตอบรับหรือส่งมอบถึงตัวผู้ถือหุ้น และโฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอย่างน้อย 1 ครั้ง
 • จัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีผู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่า 2 คน และจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 แห่งทุน
 • และที่ประชุมต้องมีมติพิเศษด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 • ประกาศหนังสือพิมพ์อย่างน้อย 1 ครั้ง และส่งหนังสือบอกกล่าวเจ้าหนี้ (ถ้ามี) ภายใน 14 วัน นับจากวันที่มีมติเลิกบริษัท
 • แต่งตั้งผู้ชำระบัญชี เพื่อยื่นคำขอจดทะเบียนเลิกบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน 14 วันนับจากวันที่มีมติเลิกบริษัท
 • จดทะเบียนเลิกบริษัท ภายใน 14 วัน นับจากวันที่มีมติเลิกบริษัท

ในการแจ้งเลิกกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าต้องแจ้งอย่างน้อย 2 ครั้งด้วยกันคือ

 • จดทะเบียนเลิกบริษัท
 • ส่งรายงานการชำระบัญชี ***(ส่งก็ต่อเมื่อแแจ้งเสร็จการชำระบัญชีไม่ทัน 3 เดือน)***
 • จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับจดทะเบียนเลิกบริษัท (แจ้งภายใน 14 วันนับจากวันที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลิกบริษัท)

 • คำขอจดทะเบียนเลิก (แบบ ลช.1)
 • รายการจดทะเบียนเลิก (แบบ ลช 2)
 • คำสั่งศาลให้เลิกบริษัท (กรณีศาลสั่งให้เลิก)
 • สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทั้ง 2 ครั้งซึ่งลงมติให้เลิกบริษัท โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อรับรองความถูกต้อง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ชำระบัญชีที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน
 • หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรทนายความหรือหลักฐานการเป็นสมาชิกเนติบัณฑิตตยสภาของผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี (แจ้งภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมอนุมัติเสร็จการชำระบัญชี)

 • คำขอจดทะเบียนเลิก (แบบ ลช 1)
 • รายการจดทะเบียนเลิก (แบบ ลช 2)
 • รายงานการชำระบัญชี (แบบ ลช 3) พร้อมเอกสารประกอบ
 • รายละเอียดบัญชีและสรรพเอกสาร (แบบ ลช 6)
 • สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ชำระบัญชีที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน
 • สำเนาบัตรทนายความหรือหลักฐานการเป็นสมาชิก
 • แบบรับรองการตรวจสอบบัญชีของกรมสรรพากร
 • หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

แจ้งเลิกบริษัทกับประกันสังคม (กรณีบริษัทขึ้นทะเบียนประกันสังคมไว้)

 • ทำหนังสือแจ้งพนักงานที่จะเลิกจ้างล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 งวดการจ่ายค่าจ้าง และจ่ายค่าชดเชยตามอายุการทำงานในอัตราที่กฎหมายกำหนด
 • แจ้งเลิกกิจการโดยยื่นแบบ สปส.6-15 การเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงนายจ้าง ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลง

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการแจ้งเลิกประกันสังคม

 • แบบ สปส.6-15 การเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงนายจ้าง
 • หนังสือรับรองการเลิกนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์
 • หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

แจ้งเลิกบริษัทกับสรรพากร (กรณีบริษัทจดทะเบียนกับสรรพากรไว้)

 • ขอแจ้งเลิกประกอบกิจการในทางภาษีมูลค่าเพิ่มกับทางกรมสรรพากร ณ พื้นที่ที่บริษัทตั้งอยู่ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่เลิกประกอบกิจการ
 • ต้องคืนบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี ในนามบริษัทที่เลิกภายใน 60 วันตามแบบ ลป.10.3 ซึ่งสามารถยื่นพร้อมกันกับการไปแจ้งเลิกภาษีมูลค่าเพิ่มได้

เอกสารที่ต้องใช้

 • แบบ ภพ.09 จำนวน 5 ฉบับ
 • ภพ.01 และ ภพ.09 (ฉบับจริง)
 • ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.20 (ฉบับจริง)
 • หนังสือชี้แจงการเลิกประกอบกิจการ
 • สำเนาใบเสร็จแสดงการชำระภาษี (ภพ.30) พร้อมสำเนาแบบนับแต่วันแจ้งเลิก ย้อนหลัง 2 ปี
 • สำเนาใบเสร็จแสดงการชำระภาษี (ภงด.50, ภงด.51) พร้อมสำเนาแบบ นับตั้งแต่วันแจ้งเลิก ย้อนหลัง 2 ปี (พร้อมงบการเงิน)
 • หนังสือรับรองการเลิกนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)
 • สำเนาบัตรและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (พร้อมตัวจริง)
 • หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

ทั้งนี้การแจ้งเลิกนั้นอาจจะยุ่งยากกว่าในการเปิดบริษัทอยู่สักหน่อยเพราะจะต้องมีการเก็บรวบรวมเอกสารไว้เผื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และมีข้อควรระวังที่จะต้องระวังก่อนการแจ้งเลิกบริษัทอีกด้วย จากที่กล่าวไปข้างต้นนั้นเป็นเพียงบางส่วนที่ต้องแจ้งเมื่อเลิกกิจการเพราะถ้ามีการจดทะเบียนอะไรไว้ก็ควรที่จะไปแจ้งเลิกด้วยค่ะ ถ้าหากท่านไหนมีความจำเป็นต้องปิดบริษัทหรือกิจการของตัวเองแล้วไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรบ้างให้เราฟอร์เวิร์ดช่วยดูแลให้ได้ค่ะ ยินดีให้คำปรึกษาฟรี