การลดทุนของบริษัทสามารถทำได้ในหลายวิธี ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานะและบริบททางธุรกิจของบริษัทนั้นๆ โดยแต่ละบริษัทอาจต้องการลดทุนเพื่อเพิ่มกำไรต่อหุ้น, ปรับโครงสร้างทางการเงิน, หรือเพิ่มความมั่นคงของธุรกิจ ซึ่งจะสามารถลดทุนได้มากสุดที่ 75% ของทุนเดิม หรือไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของทุนทั้งหมด ในที่นี้เราก็จะมาบอกขั้นตอนและการลดทุนที่สามารถทำได้กันค่ะ

การลดทุนสามารถทำได้ 2 แบบ

  1. ลดจำนวนหุ้น
  2. ลดมูลค่าหุ้น

ไม่ว่าจะเป็นการลดที่จำนวนหุ้นหรือลดที่มูลค่าของหุ้นก็ตามสามารถลดทุนได้มากสุดที่ 75% ขอมูลค่างทุนเดิม หรือไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของทุนทั้งหมด

ขั้นตอนการลดทุน (ต้องทำ 2 ขั้นตอนด้วยกัน คือ จดทะเบียนมติพิเศษให้ลดทุน และจดทะเบียนลดทุน/แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5)

  1. ออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน
  2. ประกาศหนังสือพิมพ์อย่างน้อย 14 วันก่อนวันการประชุม และที่ประชุมต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4
  3. เตรียมเอกสารมติพิเศษเรื่องการลดทุนไปแจ้งที่กระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม
  4. ให้รอประมาณ 30 วันนับแต่วันประกาศหนังสือพิมพ์หรือวันบอกกล่าวเจ้าหนี้ เพื่อดูว่าไม่มีเจ้าหนี้การค้าหรือเจ้าหนี้ต่างๆมีการคัดค้าน
  5. เมื่อพ้นกำหนด 30 วันถ้าไม่มีเจ้าหนี้คัดค้านก็ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนและยื่นแก้ไข บอจ.5 ฉบับใหม่

เอกสารที่ต้องใช้

ค่าธรรมเนียม

สถานที่จดทะเบียน

  1. กรณีสำนักงานใหญ่อยู่กรุงเทพมหานคร สามารถยื่นได้ที่ ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดนนทบุรี หรือสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าทั้ง 6 เขต
  2. สำนักงานแห่งใหญ่ที่ตั้งอยู่จังหวัดอื่นนอกเหนือจากเขตกรุงเทพมหานคร สามารถยื่นจดทะเบียนได้ที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดที่บริษัทสำหนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่
  3. ยื่นจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.dbd.go.th

ทั้งนี้การลดทุนของบริษัทนั้นคงไม่มีใครอยากที่จะลดอยู่แล้วเพราะจะทำให้ภาพลักษณ์ของบริษัทดูไม่ดี แต่ถ้าหากจำเป็นต้องลดจริงๆสามารถทำตามขั้นตอนได้ตามด้านบนเลยค่ะ แต่ถ้าหากท่านไหนไม่เข้าใจหรืออยากให้ทางเราฟอร์เวิร์ดช่วยดูแลก็ยินดีค่ะ