ในปัจจุบันนั้นเช็คมีหลากหลายรูปแบบหลากหลายประเภทมากซึ่งอาจทำให้หลายท่านสงสัยว่าเช็คแต่ละแบบนั้นการใช้งาน แตกต่างกันอย่างไร ซึ่งถ้าจะให้บอกทุกแบบของเช็คก็คงจะเยอะเกินไป โดยในที่นี้เราจะมาบอกถึงเช็คที่ใช้งานบ่อยและเห็นได้ทั่วไปกันค่ะ

เช็คคืออะไร เช็คคือตราสารที่บุคคลหนึ่งที่ออกเช็คต้องมีเงินในบัญชีธนาคารและพร้อมจ่าย หรือเรียกว่าผู้สั่งจ่ายสั่งให้ธนาคารให้ใช้เงินจำนวนหนึ่งเมื่อทวงถามให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับเงิน

ประเภทของเช็ค

 1. แคชเชียร์เช็ค : เป็นเช็คที่ธนาคารเป็นผู้สั่งจ่ายเงินตามเช็คและระบุชื่อผู้รับเงินอย่างชัดเจน ลูกค้าจะเสียค่าธรรมเนียมการซื้อ โดยลูกค้าสามารถนำไปมอบให้ผู้รับเงินเอง และจะไม่มีความเสี่ยงในการเกิดเช็คเด้ง
 2. เช็คของขวัญ : มีลักษณะเช่นเดียวกับแคชเชียร์เช็ค ส่วนใหญ่นิยมมอบให้แก่ผู้รับในโอกาสพิเศษต่างๆ
 3. เช็คเดินทาง : เป็นเช็คที่ผู้เดินทางนำหลักฐานการเดินทางได้แก่ ตั๋วเครื่องบินหรือพาสปอร์ต มาขอซื้อเช็คกับธนาคารเพื่อนำไปเบิกเงินสดในต่างประเทศ
 4. ดราฟต์ : แตกต่างจากแคชเชียร์เช็คและเช็คของขวัญ โดยผู้ซื้อดราฟต์ต้องเสียค่าธรรมเนียมการซื้อตามราคาบนหน้าดราฟต์ แต่ผู้รับเงินไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแม้จะนำไปขึ้นเงินในจังหวัดที่ไม่ใช่จังหวัดเดียวกับสาขาธนาคารที่ออกดราฟต์
 5. เช็คขีดคร่อม คือ เช็คที่ผู้รับเงินต้องนำฝากเช็คเข้าบัญชีก่อนที่จะเบิกเป็นเงินสดเท่านั้น โดยเช็คขีดคร่อมแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เช็คขีดคร่อมทั่วไป กับเช็คขีดคร่อมเฉพาะ
 • เช็คขีดคร่อมทั่วไป ผู้รับเงินต้องนำเช็คฝากเข้าบัญชีเท่านั้น โดยสามารถนำฝากเข้าบัญชีของธนาคารใดก็ได้
 • เช็คขีดคร่อมเฉพาะ เป็นเช็คที่ระบุชื่อธนาคารไว้ภายในเส้นขนาน และผู้รับเงินจะต้องนำเช็คฝากเข้าบัญชีธนาคารตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ตัวอย่างข้อความบนหน้าเช็ค

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเช็ค ประกอบด้วย

 1. วันที่สั่งจ่าย
 2. ผู้รับเงิน
 3. จำนวนเงินที่สั่งจ่าย
 4. ผู้สั่งจ่าย

ข้อดีของการใช้เช็คแทนเงินสด

 • ทำให้กิจการมีสภาพคล่องกรณีที่ต้องใช้เงินสดหมุนเวียน
 • มีความปลอดภัยมากกว่าการจ่ายชำระด้วยเงินสดจำนวนมากๆ
 • มีหลักฐานการทำธุรกรรมกับธนาคาร ทำให้ตรวจสอบการทำรายการย้อนหลังได้ง่าย

ข้อควรระวังในการใช้เช็ค

 • เช็คมีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่สั่งจ่ายบนหน้าเช็ค
 • ต้องมีลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายบนหน้าเช็ค
 • จำนวนเงินตัวหนังสือและตัวเลขถูกต้องตรงกัน

เรื่องเงินทองเป็นเรื่องสำคัญในยุคที่เศรษฐกิจซบเซา จึงย่อมมีผลต่อสภาพคล่องทางการเงินของหลายๆท่านหรือหลายๆบริษัท ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้จ่ายเช็คเองหรือผู้รับเช็คควรตรวจสอบความถูกต้องของเช็คและระยะเวลาจ่ายเช็คให้ดีเพื่อป้องกันความผิดพลาดและและความเสียหายที่จะตามมา