สงสัยกันไหมคะว่าถ้าหากเรามีการขายสุราจะต้องจดทะเบียนสรรพสามิตด้วยหรือไม่ แต่ที่แน่ๆคือต้องมีการขอใบอนุญาตขายสุราแน่นอน แล้วสรรพสามิตต้องจดทะเบียนด้วยไหม จดเมื่อไหร่กันล่ะ ในที่นี้เราจะมาบอกให้ฟังกันค่ะ

ผู้ที่ต้องขอจดทะเบียนสรรพสามิต

  1. โรงงานอุตสาหกรรม (ผู้ที่ผลิตสุรา)
  2. ผู้ที่นำเข้าสุราทั้งในนามนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา

ระยะเวลาในการยื่นเอกสาร

ในการจะขอจดทะเบียนสรรพสามิตได้นั้นจำเป็นต้องรู้วันที่ที่จะผลิตหรือนำเข้าแน่นอนเพราะการยื่นเอกสารจดทะเบียนสรรพสามิตต้องยื่นไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันที่จะมีการผลิตหรือนำเข้า

เอกสารที่ใช้ในการยื่นจดทะเบียน

  1. แบบ ภส.01-01 (แบบคำขอจดทะเบียนสรรพสามิต)
  2. หนังสือรับรองบริษัท ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน (สำหรับนิติบุคคล)
  3. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ยื่นคำขอ
  4. หนังสือมอบอำนาจ บัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
  5. ทะเบียนบ้านที่จะขายสุรา (ต้องมีชื่อเจ้าบ้านให้ชัดเจน หากไม่มีชื่อให้ใช้เอกสารอื่นเพิ่มเติมที่แสดงความเป็นเจ้าของได้ เช่น โฉนดที่ดิน สัญญาซื้อขาย เป็นต้น)
  6. แผนที่ตั้งของกิจการ
  7. สัญญาเช่า / หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่
  8. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

ทั้งนี้การขายสุราเพียงอย่างเดียวนั้นใช้แค่เพียงใบอนุญาตขายสุราก็พอ (สามารถอ่านเรื่องใบอนุญาตขายสุราได้ที่นี่) ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนสรรพสามิตเพิ่มแต่ถ้ามีการนำเข้าด้วยจำเป็นต้องจดทะเบียนสรรพสามิต และขออนุญาตในการนำเข้าอีกด้วยซึ่งก็จะมีหลักเกณฑ์และข้อกำหนดที่แตกต่างกันออกไปของสุราที่จะนำเข้ามาแต่ละประเภทค่ะ