ในปัจจุบันร้านคาเฟ่ หรือแม้แต่ร้านอาหารมีให้เราเห็นกันเต็มไปหมดแต่ทราบกันหรือไม่ว่าการที่ขายอาหาร หรือเครื่องดื่มที่มีลักษณะเป็นกิจการที่มีอาคารถาวรนั้น ถ้าจะให้ถูกต้องตามกฎหมายจำเป็นต้องมีใบอนุญาตร้านอาหารด้วย ซึ่งในที่นี้เราจะมาบอกวิธีการขอใบอนุญาตร้านอาหารกันค่ะ

ใครบ้างที่ต้องขอใบอนุญาต

 1. บุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนพาณิชย์เพื่อขายอาหาร (สามารถอ่านวิธีการจดทะเบียนพาณิชย์ได้ที่นี่)
 2. นิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการขายอาหาร

สถานที่ในการขอใบอนุญาต

 1. สำนักงานเขตพื้นที่ที่ร้านอาหารตั้งอยู่ (สำหรับกรุงเทพมหานคร)
 2. เทศบาล อบต. หรือ อบจ. แล้วแต่พื้นที่ที่ตั้งอยู่ (สำหรับต่างจังหวัด)

เอกสารที่ต้องใช้

 1. สำเนาบัตรประชาชน (สำหรับคนไทย)
 2. สำเนา Passport , Visa , Work permit (สำหรับต่างชาติ)
 3. ทะเบียนบ้านที่ตั้งร้านอาหาร (ต้องมีชื่อที่แสดงความเป็นเจ้าบ้าน)
 4. สัญญาเช่า / หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่
 5. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
 6. สำเนาบัตรกรรมการบริษัทที่มีอำนาจลงนาม
 7. แบบ สอ.1 (คำขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร)
 8. หนังสือมอบอำนาจ
 9. ใบปลูกสร้างอาคารที่แสดงว่าใช้เพื่อการพาณิชย์
 10. หนังสือรับรองการผ่านหลักสูตรการอบรม (สำหรับผู้ประกอบการ และผู้สัมผัสอาหาร) ***หากยังไม่มีลูกจ้างหรือผู้สัมผัสอาหารใช้หนังสือรับรองการผ่านหลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ประกอบการอย่างเดียวก่อนได้
 11. ใบรับรองแพทย์การตรวจโรคติดต่อ 9 โรค (แบบ สณ.11 สำหรับผู้ที่สัมผัสอาหาร)
 12. ภาพถ่ายร้านอาหาร (ควรเห็นโซนครัวที่ทำอาหาร ที่นั่งทานอาหารสำหรับลูกค้า

ระยะเวลาในการดำเนินการ

 1. ประมาณ 1 เดือนหลังจากยื่นเอกสาร (ภายในระยะเวลา 1 เดือนนี้จะมีการตรวจสถานที่ตั้งร้านอาหารว่าเหมาะกับธุรกิจที่ขอใบอนุญาตมาหรือไม่)
 2. หากมีการตรวจสถานที่และเอกสารเรียบร้อยเจ้าหน้าที่จะมีการนัดวันเพื่อไปชำระค่าธรรมเนียมตามพื้นที่ๆไปยื่นเอกสารไว้
 3. หลังจากชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้วประมาณ 2 สัปดาห์ เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ไปรับใบอนุญาตร้านอาหารอีกครั้งถือเป็นอันเสร็จ

ทั้งนี้ใบอนุญาตร้านอาหารนั้นครอบคลุมทั้งอาหารและเครื่องดื่มแล้วไม่จำเป็นต้องขอใบอนุญาตหลายใบ (เครื่องดื่มเช่น น้ำผลไม้ ชาต่างๆ เป็นต้น ) ถ้าหากมีการขายเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์ด้วยจำเป็นต้องขอใบอนุญาตขายสุราอีกหนึ่งใบค่ะ ซึ่งสามารถอ่านเรื่องการขออนุญาตขายสุราได้ที่นี่ หรือถ้าหากท่านไหนไม่สะดวกดำเนินการเองให้ทางเราฟอร์เวิร์ดช่วยได้ค่ะ ยินดีให้คำปรึกษาฟรี