หลายๆท่านที่เปิดร้านอาหารอยู่ บางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าการจะเปิดร้านอาหารได้นั้น ถ้าจะให้ถูกต้องควรจดทะเบียนพาณิชย์ด้วย โดยเจ้าของกิจการร้านอาหารมีหน้าที่ต้องจดทะเบียนการค้าร้านอาหาร ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เริ่มประกอบการร้านอาหาร ซึ่งต้องระบุวัตถุประสงค์ว่าเป็นการประกอบกิจการร้านอาหารหรือจำหน่ายอาหารด้วย ซึ่งการจดทะเบียนจะมี 2 รูปแบบคือ บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล

แบบบุคคลธรรมดา

ข้อดี : จัดตั้งง่าย เจ้าของกิจการได้รับกำไรแต่เพียงผู้เดียว มีอิสระในการบริหารงานเต็มที่ และการเลิกกิจการก็สามารถทำได้ง่าย

ข้อเสีย : รับผิดชอบหนี้สินไม่จำกัด และการหาเงินทุนนั้นก็ทำได้ยาก

เอกสารจดทะเบียนพานิชย์สำหรับบุคคลธรรมดา

 1. แบบ ทพ. (แบบคำขอจดทะเบียน)
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จดทะเบียนพาณิชย์
 3. หนังสือให้ความยินยอมใช้สถานที่ หรือสัญญาเช่า
 4. สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้านที่เราไปขอใช้สถานที่ หรือเช่า
 5. แผนที่ตั้งของร้าน
 6. หนังสือมอบอำนาจ (หากเราไม่ได้ไปยื่นจดทะเบียนด้วยตัวเอง)
 7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

แบบนิติบุคคล

ข้อดี : ร้านมีความน่าเชื่อถือ รับผิดชอบหนี้สินจำกัดจำนวนตามที่ถือหุ้น การหาแหล่งเงินทุนสามารถทำได้ง่ายกว่าแบบบุคคลธรรมดา การบริหารเป็นระบบมากกว่า

ข้อเสีย : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสูง ต้องมีการจ่ายภาษีถึง 2 ครั้งต่อปี การจัดตั้งยุ่งยาก มีข้อบังคับตามกฎหมายมากมาย รวมถึงการเลิกกิจการนั้นทำได้ยาก

เอกสารจดทะเบียนพาณิชย์สำหรับนิติบุคคล

เอกสารจะไม่ต่างจากบุคคลธรรมดาเลย แต่ที่จะยุ่งยากกว่าสักหน่อยคือจะต้องจดทะเบียนบริษัทให้เรียบร้อยก่อน (สามารถอ่านวิธีการจดทะเบียนบริษัท ได้ที่นี่) แล้วจึงทำการจดทะเบียนพาณิชย์อีกรอบ เหมือนกับบุคคลธรรมดา โดยเอกสารที่ใช้จะมี

 1. แบบ ทพ. (แบบคำขอจดทะเบียน)
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เป็นห้นส่วนทุกคน
 3. หนังสือรับรองบริษัทที่ออกไม่เกิน 6 เดือน
 4. หนังสือให้ความยินยอมใช้สถานที่ หรือสัญญาเช่า
 5. สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้านที่เราไปขอใช้สถานที่ หรือเช่า
 6. แผนที่ตั้งของร้าน
 7. หนังสือมอบอำนาจ (หากเราไม่ได้ไปยื่นจดทะเบียนด้วยตัวเอง)
 8. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

สถานที่จดทะเบียนพาณิชย์สำหรับธุรกิจร้านอาหาร

สามารถยื่นจดทะเบียนได้ที่ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล หรือสำนักงานเขต สถานที่ที่ร้านตั้งอยู่

ร้านอาหารแบบใดบ้างที่ควรจดทะเบียนนิติบุคคล

 1. ร้านที่ต้องการความน่าเชื่อถือ
 2. บุคคลธรรมดาที่เสียภาษีสูงอยู่แล้วต้องการเสียภาษีน้อยลง เพราะภาษีเงินได้ที่ต้องเสียสูงสุดหลังหักค่าใช้จ่ายสำหรับนิติบุคคลอยู่ที่ 20% เท่านั้น ซึ่งน้อยกว่าการจดทะเบียนพาณิชย์(บุคคลธรรมดา)ที่อยู่สูงสุด 35%
 3. บุคคลธรรมดาที่มีผู้ร่วมลงทุนหลายท่าน เนื่องจากภาระหนี้สินของบริษัทจะแยกจากชื่อของเจ้าของกิจการอย่างชัดเจน

จดทะเบียนบริษัทแล้วต้องจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยหรือไม่

โดยปกติแล้วการจดทะเบียนนิติบุคคลก็ครอบคลุมหลายกิจการแล้วหากจดทะเบียนนิติบุคคลก็ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนพาณิชย์ แต่ก็มีกิจการบางประเภทตามกฏหมายที่นอกจากจดทะเบียนบริษัทแล้วก็ยังต้องจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยเช่นกัน นั้นก็คือธุรกิจร้านอาหารนั้นเองค่ะ ดังนั้นไม่ว่าท่านจะเปิดร้านอาหารในรูปแบบบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่านก็มีความจำเป็นในการจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยเช่นกันค่ะ

เมื่อจดทะเบียนร้านอาหารแล้วเจ้าของกิจการต้องแสดงใบทะเบียนการค้าไว้ที่เปิดเผยและมองเห็นได้ง่าย และต้องติดป้ายชื่อร้านไว้หน้าร้านด้วย