เมื่อถึงช่วงเทศกาลต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้านค้า ร้านอาหารต่างๆนอกจากอาหารที่ขายดีแล้วก็คงหนีไม่พ้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งการจะขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้นั้นต้องมีใบอนุญาตในการขายก่อน เพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเครื่องดื่มที่กฎหมายควบคุม ดังนั้นถ้าท่านใดหรือร้านอาหารใดต้องการจะขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จำเป็นต้องขออนุญาตให้ถูกต้อง ซึ่งในที่นี้เราจะมาบอกถึงหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข การขอใบอนุญาตกันค่ะ

หลักเกณฑ์

คุณสมบัติของผู้ที่ขออนุญาตขายสุรา ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย

2. เป็นบุคคลธรรมดาที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์

*** กรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาต สามารถขอใหม่ได้แต่ต้องพ้นกำหนดระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต

ประเภทของใบอนุญาต

 • ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 1 สำหรับขายสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่งจำนวนตั้งแต่ 10 ลิตร ขึ้นไป

***(ถ้าหากนำเข้าสุรามาจากต่างประเทศแต่นำมาขายปลีกครั้งนึงไม่ถึง 10 ลิตร ก็ให้นับว่าเป็นประเภทที่ 1 เช่นกัน เนื่องจากการจะสั่งสุราเข้ามานั้นคงไม่มีท่านไหนสั่งมาเพียงนิดเดียว)

 • ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 2 สำหรับขายสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่งจำนวนต่ำกว่า 10 ลิตร

อายุของใบอนุญาต

 • 1 ปี นับแต่ตวันที่ได้รับอนุญาต
 • หากประสงค์จะขายสุราในปีถัดไป ให้ดำเนินการต่อใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมชำระค่าธรรมเนียมโดยไม่ต้องยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม

ลักษณะของสถานที่หรือสถานประกอบการที่ห้ามให้เป็นสถานประกอบการขายสุรา

1. กรณีขอใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 1

 • สถานประกอบการขายสุราของผู้ที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตและอยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต
 • สถานที่ต้องห้ามขายสุราตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือกฎหมายอื่น

2. กรณีขอใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 2

 • ที่ตั้งสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งบริเวณที่ต่อเนื่องและติดกับสถานที่ดังกล่าว
 • ที่ตั้งวัด มัสยิด วัดบาทหลวง หรือสถานที่ประกอบศาสนกิจในนิกายหรือศาสนาใด ศาสนาหนึ่ง รวมทั้งบริเวณที่ต่อเนื่องและติดกับสถานที่ดังกล่าว
 • ที่ตั้งสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง รวมทั้งบริเวณที่ต่อเนื่องและติดกับสถานที่ดังกล่าว
 • สถานที่ที่เคยเป็นสถานประกอบการขายสุราของผู้ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เว้นแต่ได้พ้นกําหนดระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
 • สถานประกอบการขายสุราของผู้ที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตและอยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต
 • สถานที่ต้องห้ามขายสุราตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือกฎหมายอื่น

เอกสารที่ต้องใช้ยื่นขออนุญาตจำหน่ายสุรา

 • แบบฟอร์มคำขออนุญาตจำหน่ายเครื่องดื่มสุรา (แบบฟอร์มขึ้นอยู่กับใบอนุญาตขายสุราว่าเป็นประเภทที่เท่าไหร่)
 • หนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชน์ ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีเป็นนิติบุคคล)
 • สำเนาบัตรประจำตัวกรรมการ
 • สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนผู้ยื่นขออนุญาต
 • หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่เป็นที่จำหน่ายเครื่องดื่มสุรา
 • สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของสถานที่
 • กรณีเป็นสถานที่เช่า ให้แนบหนังสือสัญญาเช่าสถานที่ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านสถานที่เช่า
 • แผนที่ตั้งร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มสุรา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบโซนนิ่ง
 • หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (กรณีไม่ได้ไปด้วยตนเอง)

หากเอกสารที่นำไปยื่นนั้นถูกต้องครบถ้วนและสถานที่จำหน่ายไม่ติดสถานที่ต้องห้ามภายในวันยื่นเอกสารนั้นจะได้รับใบอนุญาตขายสุราเลยค่ะ

สถานที่ในการยื่นเอกสาร

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาที่สถานประกอบการตั้งอยู่

เงื่อนไข

1. การตรวจสอบรายละเอียดในคำขอเอกสารและหลักฐาน

หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพบว่ารายละเอียดในเอกสารหรือหลักฐานในคำขอไม่ถูกต้องครบถ้วน และผู้แก้ไขไม่สามารถแก้ไขได้ทันภายในเวลาทำการของวันที่ยื่นคำขอ เจ้าหน้าที่จะทำบันทึกแจ้งรายละเอียดให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม และส่งมอบสำเนาบันทึกนั้นให้ไปดำเนินการแก้ไข หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่ามีความประสงค์จะละทิ้งคำขอ เจ้าหน้าที่สรรพสามิตจะคืนคำขอพร้อมมีหนังสือแจ้งเหตุผลการยื่นคำขอให้ทราบ

2. กรณีได้รับอนุญาต

ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมและรับใบอนุญาตภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหากเลยกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

ค่าธรรมเนียม

1. ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 1 ครั้งหนึ่งจำนวนตั้งแต่ 10 ลิตร ขึ้นไป

 • สำหรับโรงอุตสาหกรรมสุรากลั่นชุมชนชนิดสุราขาว ปีละ 1,200 บาท
 • สำหรับโรงอุตสาหกรรมสุราแช่ชุมชน ปีละ 600 บาท
 • สำหรับการขายสุรากรณีอื่นๆ ยกเว้นข้อ 1 และ 2 ปีละ 5,500 บาท

2. ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 2 สำหรับขายสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่งจำนวนต่ำกว่า 10 ลิตร

 • สำหรับคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ปีละ 2,000 บาท
 • สำหรับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ปีละ 2,200 บาท
 • สำหรับผู้ประกอบการที่มิได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ปีละ 300 บาท

ทั้งนี้ถ้าหากผู้ประกอบการเป็นผู้จดทะเบียนนำเข้า-ส่งออก แล้วต้องการจะนำสุราเข้ามาจำหน่ายด้วยขั้นตอนอาจจะยุ่งยากและมากกว่าที่กล่าวมาข้างต้นสักหน่อย ซึ่งผู้ประกอบการทั้งหลายควรศึกษาหลักเกณฑ์และข้อกำหนดการนำเข้าสุราแต่ละเภทก่อนเพื่อที่จะไม่เสียเวลาค่ะ แต่ถ้าหากรู้สึกว่ายุ่งยากเกินไปให้ทางเราฟอร์เวิร์ดช่วยแลให้ได้ค่ะ ยินดีให้คำปรึกษาฟรี