จดทะเบียนบริษัทคืออะไร

จดทะเบียนบริษัทก็คือ การจดทะเบียนเพื่อขอเป็นนิติบุคคลรูปแบบหนึ่ง ซึ่งนิติบุคคลนี้จะแยกต่างหากออกจากตัวเราซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาค่ะ แล้วการจดทะเบียนบริษัทนั้นต้องมีอย่างน้อยกี่คน เป็น 2 คนได้ไหม คำตอบคือ โดยปกติแล้วแต่ก่อนการจดทะเบียนแบบห้างหุ้นส่วนสามารถทำได้แต่การจดบริษัทจำกัดนั้นจำเป็นต้องมีอย่างน้อย 3 คน แต่ในปัจจุบันการจดทะเบียนแบบบริษัทจำกัดก็สามารถทำได้เช่นกัน เนื่องจากมีกฎหมายข้อยกเว้นออกมาตั้งแต่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เป็นต้นไปว่า การจดทะเบียนบริษัทสามารถทำได้โดยมีผู้เริ่มก่อตั้ง ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ซึ่งมีข้อดี และข้อเสีย ในการจดทะเบียนนิติบุคคลแต่ละประเภท ดังนี้

จดทะเบียนนิติบุคคล

การจดทะเบียนบริษัทแบบทะเบียนนิติบุคคล คือ การเปิดบริษัทที่มีเจ้าของกิจการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป การดำเนินธุรกิจทุกอย่างจะต้องผ่านความเห็นชอบจากกรรมการที่มีอำนาจลงนามของบริษัท แต่ออกมาในนามของบริษัท การจดทะเบียนบริษัทประเภทนี้ทำให้บริษัทมีตัวตนทางกฎหมายชัดเจน การดำเนินการใดๆ จะออกมาในนามของบริษัท เหมาะกับธุรกิจที่กำลังเติบโตใน ธุรกิจ SME ธุรกิจขนาดกลาง ไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่

ข้อดีคือ ภาระหนี้สินของบริษัทจะแยกจากชื่อของเจ้าของกิจการอย่างชัดเจน ภาษีเงินได้ที่ต้องเสียสูงสุดหลังหักค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 20% เท่านั้น ซึ่งน้อยกว่าการจดทะเบียนพาณิชย์ที่อยู่สูงสุด 35%

ข้อเสีย คือ บริษัทจะต้องดำเนินภาระหน้าที่ชัดเจนตามกฎหมาย เช่น บัญชี งบการเงิน งบรายได้ การเสียภาษีต่างๆ ประกันสังคมของพนักงาน

จดทะเบียนนิติบุคคลแล้ว ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยหรือไม่

ตามหลักการแล้วการจด “ทะเบียนพาณิชย์” เป็นการจดทะเบียนเพื่อยืนยันว่ากำลังดำเนินธุรกิจอยู่ มีการค้าขายอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่ยังมีความเป็นอิสระในการประกอบธุรกิจและการทำบัญชีรายรับรายจ่าย ซึ่งจะแตกต่างกับการจด “ทะเบียนนิติบุคคล” ที่จะต้องมีข้อกำหนดเงื่อนไขในการดำเนินกิจการ และเรื่องของการทำบัญชีภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อยื่นแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เจ้าของธุรกิจที่ได้มีการจดทะเบียนนิติบุคคลแล้ว ก็ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ยกเว้นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ด้วย

ค่าธรรมเนียมสำหรับการจดทะเบียนบริษัท

โดยค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระทั้งหมดในการจดทะเบียนบริษัทจำกัด มีดังนี้

  • ค่ารับรองสำเนาเอกสารคำขอจดทะเบียนหน้าละ 50 บาท
  • ค่าใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน 100 บาท
  • ค่าอากรแสตมป์ 200 บาท
  • ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ 500 บาท
  • ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนบริษัทจำกัด 5,000 บาท

จดด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ DBD e-Registration

การจดทะเบียนบริษัทด้วยตัวเองก็สามารถทำได้เช่นกัน มีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก เพราะสามารถทำผ่านระบบออนไลน์ DBD e-Registration ได้ที่บ้าน ซึ่งนอกจากไม่ต้องเดินทางแล้วยังได้ส่วนลดอีกด้วย

ข้อดี ไม่ต้องเดินทางออกจากบ้าน ไม่ต้องไปต่อคิวกับคนเยอะๆ และยังได้ส่วนลดค่าธรรมเนียมจัดตั้งบริษัท เหลือ 2,750.- จากปกติ 5,000.- ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 นี้เท่านั้น

ข้อเสีย ใช้เวลารอนานกว่าแบบ walk-in ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าประมาณ 3-5 วัน ซึ่งสามารถทำได้ดังนี้

จดด้วยตนเองแบบ walk-in ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

สามารถไปดำเนินการจดทะเบียนบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วยตนเองได้เลย จุดเด่นคือเป็นวิธีที่รวดเร็วที่สุด ดำเนินการเสร็จภายใน 1 วัน หากเตรียมเอกสารครบและถูกต้อง

ข้อดี สามารถดำเนินการได้รวดเร็วภายใน 1 วัน

ข้อเสีย ต้องเดินทางไปดำเนินการด้วยตัวเอง และไม่ได้รับส่วนลดเหมือนแบบออนไลน์

ถ้าหากจดบริษัทแบบ walk-in ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าไว้ แล้วต้องการเปลี่ยนเป็นจดผ่านระบบออนไลน์ DBD e-Registration สามารถทำได้หรือไม่

ในปัจจุบันไม่ว่าท่านทั้งหลายจะจดบริษัทแบบ walk-in ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือผ่านระบบออนไลน์ DBD e-Registration การจะแก้ไขเอกสารหรือข้อมูลต่างๆสามารถเลือกทำได้ทั้ง 2 แบบเลยค่ะ แต่หากตั้งต้นจดบริษัทแบบ walk-in ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าไว้ กรรมการที่มีอำนาจลงนามจะต้องลงทะเบียนใช้งานระบบ DBD e-Registration ก่อน และถ้าหากผ่านแล้วให้โทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดที่ตั้งของบริษัทเพื่อเปิดระบบบให้อีกครั้งถึงจะสามารถทำได้ค่ะ (แต่การจะเปลี่ยนได้กรรมการต้องเป็นคนไทยเท่านั้น)

เมื่อกิจการเติบโต มีรายได้มากขึ้นสิ่งสำคัญที่ต้องทำก็คือการจดทะเบียนบริษัท แต่ก่อนที่จะจดทะเบียน สิ่งสำคัญที่เจ้าของกิจการต้องเตรียมตัวให้พร้อมก็คือ ศึกษาขั้นตอนการจดทะเบียนให้ดีและเตรียมตัวให้พร้อมทั้งเอกสารสำคัญที่ต้องใช้ยื่นเพื่อขอจดทะเบียนบริษัท รวมถึงการจัดตั้งบุคลากร การประชุมต่างๆ หลังจากจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว การดำเนินกิจการในชื่อของบริษัทนอกจากจะทำให้ธุรกิจน่าเชื่อถือมากขึ้นแล้วยังบริหารงานได้เป็นระบบมากขึ้น และยังช่วยลดภาษีเงินได้ที่ต้องจ่ายได้มากกว่าการดำเนินกิจการในรูปแบบบุคคลธรรมดาอีกด้วย