หลายๆบริษัทที่เป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือเพิ่งเปิดกิจการอาจจะยังไม่มีพนักงาน ซึ่งเป็นการประกอบธุรกิจด้วยตัวเอง แต่ถ้าเมื่อไหร่มีพนักงานเข้ามาทำงานภายใต้บริษัท ทางบริษัทจำเป็นต้องทำการขึ้นทะเบียนนายจ้างและแจ้งเข้าประกันสังคมของพนักงานด้วย

ต้องแจ้งขึ้นทะเบียนนายจ้างที่ไหน เมื่อไหร่ ไม่แจ้งได้ไหม

 • กรณีขึ้นทะเบียนนายจ้างต้องแจ้งต่อสำนักงานประกันสังคมในเขตพื้นที่ที่บริษัทตั้งอยู่ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่มีลูกจ้างรายแรกเข้ามาทำงาน
 • ไม่แจ้งลูกจ้างเข้าประกันสังคมได้ไหม คำตอบคือ ตามกฎหมายแล้วต้องแจ้งถ้าพนังงานเข้ามาเป็นพนักงานประจำกับบริษัทเพราะเป็นสิทธิที่พนักงานพึงได้

แล้วต้องแจ้งยังไง

 • แจ้งโดยการเตรียมเอกสารข้อมูลนายจ้างและลูกจ้างไปยื่นกับสำนักงานประกันสังคมในเขตพื้นที่ ที่บริษัทตั้งอยู่ ซึ่งเอกสารที่ใช้จะมีดังนี้

เอกสารที่ใช้

 1. แบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง ( สปส.1-01 )
 2. หนังสือนำส่งแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ( สปส.1-02 )
 3. แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ( สปส.1-03 )
 4. คำขอทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ( สปส.1-05 )
 5. แบบแจ้งรายชื่อลูกจ้างของสถานประกอบการ
 6. หนังสือรับรองบริษัท
 7. หนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2)
 8. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
 9. สำเนาทะเบียนบ้านตามที่ตั้งใหม่
 10. สำเนาสัญญาเช่าหรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่
 11. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ให้เช่า
 12. สำเนาหนังสือรับรองบริษัทของผู้ให้เช่า (กรณีผู้ให้เช่าเป็นนิติบุคคล)
 13. รูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ่ายทั้งภายในและภายนอกบริษัท)
 14. แผนที่ตั้งบริษัท
 15. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนกรรมการ
 16. สำเนาบัตรประชาชน (ลูกจ้าง) ทุกคน
 17. สำเนาสัญญาจ้าง (ลูกจ้าง) ทุกคน
 18. สำเนาทะเบียนบ้าน (ลูกจ้าง) ทุกคน
 19. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีกรรมการไม่ได้ไปดำเนินการด้วยตัวเอง)

ทั้งนี้หากบริษัทไหนที่เริ่มมีการจ้างพนักงานเข้ามาทำงานควรรีบแจ้งขึ้นทะเบียนนายจ้างและผู้ประกันตน ภายใน 30 วัน หากเกิน 30 วันอาจจะมีค่าปรับได้ ตอนแจ้งขึ้นทะเบียนนายจ้างแนะนำว่าควรแนบคำขอทำธุรกรรมทางอิเล็ทรอนิกส์ (สปส.1-05 ) ตามเอกสารที่ต้องใช้ข้อ 4. ไปด้วยเลยจะดีกว่าเพราะหลังจากที่ขึ้นทะเบียนนายจ้างเรียบร้อยแล้ว กรณีจะจ้างพนักงานเพิ่ม สามารถทำเองผ่านระบบออนไลน์ได้เลยไม่ต้องเดินทางไปยื่นเอกสารเองทุกครั้งที่มีพนักงานเข้าใหม่ให้เสียเวลา (แต่ทั้งนี้อาจจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่แต่ละพื้นที่ด้วย เพราะบางพื้นที่อาจจะให้ลงทะเบียน สปส.1-05 ออนไลน์ก่อนแล้วค่อยกลับไปยื่นเอกสารอีกที) โดยหลังจากมีการยื่น สปส.1-05 เรียบร้อยแล้วจะได้รหัสเข้าสู่ระบบมา หลังจากได้รหัสมาแล้วสามารถยื่นผ่านออนไลน์ได้เลย ไม่ยากเลยใช่ไหมละคะ ถ้าบริษัทไหนที่มีลูกจ้างแล้วยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนนายจ้างรีบไปขึ้นทะเบียนนายจ้างกันเถอะค่ะจะได้ไม่โดนค่าปรับตามมาทีหลัง