หลายๆคนอาจมีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนชื่อตัวเอง ทั้งเปลี่ยนให้ชื่อมีความหมายที่ดีไพเราะหรือเพื่อความเป็นสิริมงคลก็ตาม บุคคลคนที่เปลี่ยนชื่อมาก็จะพอทราบอยู่แล้วว่าต้องไปแจ้งเปลี่ยนชื่อที่ไหน แต่ถ้าบุคคลนั้นเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยล่ะ การเปลี่ยนชื่อของบุคคลนั้นจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง?

1. กรณีบุคคลนั้นเป็นผู้ถือหุ้นแต่ไม่ได้เป็นกรรมการของบริษัท : ให้เปลี่ยนชื่อแค่ใน บอจ.5 หรือสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นภายในบริษัทก็พอ แล้วยื่นส่งแก้ไขบอจ.5 ออนไลน์ก็เป็นอันเสร็จ ไม่ต้องไปยื่นที่หน่วยงานไหนให้ยุ่งยากเพราะเป็นเพียงข้อมูลภายในบริษัทเท่านั้น

2. กรณีบุคคลนั้นเป็นกรรมการแต่ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้น : ให้เตรียมเอกสารที่เปลี่ยนชื่อไปยื่นแก้ไขกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในเขตพื้นที่ที่บริษัทตั้งอยู่ โดยเอกสารที่ใช้จะมี ดังนี้

  • แบบฟอร์มขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล และลายเซ็น
  • สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่เปลี่ยนชื่อใหม่
  • หนังสือมอบอำนาจ (กรณีกรรมการที่เปลี่ยนชื่อไม่ได้ไปด้วยตัวเอง)

3. กรณีบุคคลนั้นเป็นทั้งกรรมการและผู้ถือหุ้น

  • แก้ไขเปลี่ยนชื่อ – สกุล ในบอจ.5
  • เตรียมเอกสารที่เปลี่ยนชื่อไปยื่นแก้ไขกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เอกสารที่ใช้จะเหมือนเอกสารตามข้อที่ 2

ทั้งนี้การเปลี่ยนชื่อของกรรมการบริษัทแจ้งแค่ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็พอ เพื่อชี้แจงให้ทางเจ้าหน้าที่ทราบว่าได้มีการเปลี่ยนชื่อและลายเซ็นใหม่แล้ว และก็เพื่อเปลี่ยนหน้าหนังสือรับรองบริษัทให้เป็นชื่อที่ถูกต้องตรงตามบัตรประจำตัวประชาชน อย่างไรก็ตามทางกรรมการไม่จำเป็นต้องไปแจ้งชื่อกับกรมสรรพากร หรือประกันสังคม เนื่องจากหนังสือรับรองของบริษัทเป็นสิ่งที่ใช้ยืนยันรายละเอียดของกิจการอยู่แล้ว

นอกจากหน่วยงานภาครัฐแล้วท่านยังต้องไม่ลืมไปแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกับหน่วยงานหรือแผนกที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันการเงิน คู่ค้าของกิจการ หรือแม้แต่ฝ่าย HR ของกิจการ เป็นต้น