กรรมการของบริษัทเป็นบุคคลที่ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งขึ้นมาเพื่อให้มีอำนาจในการตัดสินใจหรือเซ็นเอกสารแทน ถ้าหากผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือเพิ่มกรรมการที่มีอำนาจลงนามของบริษัทใหม่ล่ะจะทำได้อย่างไร ในที่นี้เราจะมาอธิบายให้ฟังกันค่ะ โดยเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือเพิ่มกรรมการนี้สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้

1. กรณีจดบริษัทออนไลน์ สามารถเข้าไปแก้ไขได้ที่ https://www.dbd.go.th/ โดยข้อมูลที่ต้องใช้จะไม่ต่างจากแบบกระดาษมากนัก เพียงเปลี่ยนจากการเอาเอกสารไปยื่นกับสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าโดยตรงมาเป็นการกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์

2. กรณีจดบริษัทแบบกระดาษ
กรุงเทพมหานคร สามารถยื่นเปลี่ยนแปลงกรรมการได้ที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าทั้ง 6 เขต และต่างจังหวัดสามารถยื่นยื่นเปลี่ยนแปลงกรรมการได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่บริษัทตั้งอยู่

ซึ่งเอกสารที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงกรรมการจะมี ดังนี้

  1. แบบ บอจ.1 คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด
  2. แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
  3. แบบ บอจ.4 รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม
  4. แบบ ก. รายละเอียดกรรมการ
  5. สำเนาบัตรประชาชนกรรมการเข้าใหม่
  6. สำเนาบัตรของกรรมการที่มีอำนาจลงนาม (ถ้าหากกรรมการเป็นต่างชาติให้ใช้ หน้าวีซ่า และหน้าหนังสือเดินทาง )
  7. ใบลาออกจากการเป็นกรรมการ (ใช้ในกรณีมีกรรมการออกจากบริษัท)
  8. สำเนาบัตรกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่ง (ใช้ในกรณีมีกรรมการออกจากบริษัท)
  9. สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (เอกสารของผู้ที่เซ็นรับรองลายมือชื่อ เช่น ทนาย, ผู้สอบบัญชี)
  10. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีกรรมการไม่ได้ไปด้วยตัวเอง)

ทั้งนี้เอกสารทั้งหมดจะต้องไปยื่นกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน 14 วันนับแต่วันที่มีการประชุม หากเกินวันที่กำหนด เจ้าที่อาจจะไม่รับเอกสารเนื่องจากเจ้าหน้าที่จะมองว่าถ้าระยะเวลาผ่านไปนานแล้วอาจจะมีการเปลี่ยนข้อมูลต่างๆอีกก็ได้ ถ้าจะให้ดีไม่ควรยื่นเอกสารเกิน 14 วันค่ะ