ในกรณีที่บริษัททำการย้ายที่อยู่ใหม่ ถ้าหากมีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จำเป็นต้องยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต่อสรรพากรไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนทำการย้ายจริง (เช่น สัญญาเช่าที่ใหม่ ในสัญญาระบุไว้ว่า เริ่มสัญญาวันที่ 20 มกราคม แต่ทางบริษัทยังไม่ได้ทำการย้ายไป จะย้ายเข้าวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ซึ่งวันที่แจ้งย้ายก็จะต้องเป็นวันที่ 1 หรือแจ้งก่อนหน้านั้นก็ได้ โดยสามารถแจ้งล่วงหน้าได้มากกว่า 15 วัน )

ขั้นตอนการย้ายที่อยู่จะมีอยู่ 2 แบบด้วยกัน คือ การแจ้งย้ายออกจากที่เดิมและแจ้งเข้าที่ใหม่ เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเอกสารที่ต้องใช้ในการย้ายที่อยู่มีอะไรบ้าง

1. ยื่นคำขอแจ้งย้ายออกจากที่เดิม เป็นการแจ้งกับทางสรรพากรที่เราจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ว่าเราจะย้ายออกจากพื้นที่แล้วนะ ซึ่งการแจ้งย้ายนี้ก็จะมีอีก 2 แบบ ด้วยกัน คือ

 • เปลี่ยนแปลงที่อยู่แต่ยังอยู่ในเขตพื้นที่สรรพากรเดิม ในกรณีนี้จะแจ้งแค่สรรพากรที่เดียวคือที่ที่เราจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ เป็นการแจ้งว่าเราจะเปลี่ยนที่อยู่แต่ยังอยู่ในเขตพื้นที่สรรพากรเดิม
 • เปลี่ยนแปลงที่อยู่และย้ายเขตพื้นที่สรรพากร ในกรณีนี้ต้องแจ้งย้ายออกจากสรรพากรพื้นที่ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ หลังจากนั้นก็ให้ดำเนินการแจ้งเข้ากับสรรพากรพื้นที่ที่จะไปอยู่ใหม่

เอกสารที่ต้องใช้

 • แบบคำขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียน ภ.พ.09 (จำนวน 4 ฉบับ) ห้ามถ่ายเอกสาร
 • ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.20 (ฉบับเดิมพร้อมสำเนา)
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสถานประกอบการ (ฉบับใหม่)
 • สัญญาเช่า หรือ หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ (หากบริษัทไม่ได้เป็นเจ้าบ้าน)
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ยินยอมให้ใช้สถานที่
 • แผนที่แสดงที่ตั้ง
 • ภาพถ่ายสถานประกอบการแห่งใหม่
 • สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ไม่เกิน 6 เดือน (ฉบับใหม่)
 • หนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (กรณีไม่ได้ไปด้วยตัวเอง)

2. ยื่นคำขอแจ้งย้ายเข้าที่ตั้งใหม่ เป็นการเข้าไปแจ้งกับสรรพากรพื้นที่ใหม่ว่าเราจะทำการย้ายมาอยู่ในเขตพื้นที่แล้ว

เอกสารที่ต้องใช้

 • แบบคำขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียน ภ.พ.09 (จำนวน 4 ฉบับ) ห้ามถ่ายเอกสาร
 • สำเนาภ.พ.09 ที่แจ้งย้ายออกเรียบร้อยแล้ว
 • ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.20 ฉบับจริง ( ฉบับจริงคืนพร้อมเอกสารย้ายเข้า )
 • สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ไม่เกิน 6 เดือน
 • หนังสือบริคณห์สนธิ
 • สัญญาเช่าหรือหนังสือยินยอมให้ใช้อาคารสถานที่
 • สำเนาทะเบียนบ้านของที่ตั้งใหม่
 • หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของอาคารของผู้ให้เช่าหรือผู้ให้ความยินยอม เช่น บุคคลธรรมดาใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือถ้าเป็นนิติบุคคลใช้หนังสือรับรองบริษัทและสำเนาบัตรประชาชนกรรมการ
 • แผนที่ตั้งสถานประกอบการ
 • ภาพถ่ายสถานประกอบการที่ติดป้ายชื่อแล้ว (ป้ายชื่อต้องมีลักษณะแข็งแรงถาวร)
 • หนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (กรณีไม่ได้ไปด้วยตัวเอง)

แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่แล้วจะออกใบกำกับภาษีที่อยู่ใหม่ได้เมื่อไหร่

ใบกับกับภาษีที่อยู่ใหม่จะออกได้ คือ วันที่ที่แจ้งไว้ในแบบคำขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียน ภ.พ.09 เช่น ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่งน้อย 15 วัน เท่ากับว่าวันที่ที่ออกใบกับที่ใหม่ได้จะเป็นวันที่ 15 เป็นต้นไป ก่อนหน้านั้นจะต้องออกเป็นที่อยู่เก่าไม่สามารถออกที่อยู่ใหม่ได้ค่ะ

แล้วภ.พ.20 ฉบับจริงจะได้เมื่อไหร่

โดยปกติแล้วจะได้หลังจากไปแจ้งเข้ากับสรรพากรที่ใหม่ภายใน 30 วัน (เจ้าหน้าที่จะทำการส่งไปรษณีย์มาให้ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปเอาด้วยตัวเอง)

ถ้าย้ายที่อยู่ไปแล้วยังไม่ได้แจ้งกับสรรพากรจะทำอย่างไรดี

กรณีย้ายไปแล้วก็ควรรีบแจ้งโดยเร็วที่สุด และบริษัทจะไม่สามารถออกใบกำกับภาษีในนามที่ตั้งใหม่ได้จนกว่าจะทำการแจ้งย้ายเรียบร้อยแล้ว หรืออาจจะโดนค่าปรับทางอาญาด้วยค่ะ

โดยสถานที่ในการยื่นเอกสารจะเป็นสรรพากรพื้นที่ที่ตั้งบริษัท กล่าวคือ กรณีแจ้งย้ายออกก็ให้แจ้งย้ายออกจากสรรพากรพื้นที่ที่บริษัทตั้งอยู่เดิม ส่วนกรณีแจ้งย้ายเข้าก็ให้แจ้งย้ายเข้าที่สรรพากรพื้นที่ที่บริษัททำการย้ายไปใหม่ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งย้ายออกจากที่เดิมหรือแจ้งย้ายเข้าที่ใหม่ก็ตาม จะต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนทำการย้าย