ไม่ว่าจะเป็นกิจการแบบไหนถ้ากิจการมีการเติบโตขึ้นก็จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงที่อยู่กันบ้างเพื่อให้สามารถรองรับความต้องการได้มากขึ้น ซึ่งในที่นี้เราจะมาบอกวิธีในการเปลี่ยนแปลงที่อยู่กับ DBD ที่ง่ายแสนง่ายกัน โดยสามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้

1. กรณีจดบริษัทออนไลน์ สามารถเข้าไปแก้ไขได้ที่ https://www.dbd.go.th/ โดยข้อมูลที่ต้องใช้จะไม่ต่างจากแบบกระดาษมากนัก เพียงเปลี่ยนจากการเอาเอกสารไปยื่นกับกรมพัฒฯโดยตรงมาเป็นการกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์แทน

2. กรณีจดบริษัทแบบกระดาษ กรุงเทพมหานคร สามารถยื่นจดทะเบียนย้ายที่อยู่ได้ที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าทั้ง 6 เขต และต่างจังหวัดสามารถยื่นจดทะเบียนย้ายที่อยู่ได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่บริษัทตั้งอยู่

โดยเอกสารที่ย้ายที่อยู่ในจังหวัดเดิมกับย้ายข้ามจังหวัดจะมีความแตกต่างกัน ดังนี้

ย้ายที่อยู่แต่ยังอยู่ในจังหวัดเดิม

เอกสารที่ต้องใช้

 • คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด (บอจ.1)
 • แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
 • รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ (แบบ บอจ.4)
 • แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป
 • สัญญาเช่า หรือ หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ (หากบริษัทไม่ได้เป็นเจ้าบ้าน)
 • สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน
 • สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ ซึ่งอาจจะเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาติ ทนาย หรือเจ้าหน้าที่ (ถ้ามี)
 • หนังสือมอบอำนาจ (กรณีไม่ได้ไปยื่นด้วยตัวเอง)

ย้ายที่อยู่บริษัทและข้ามจังหวัด

เอกสารที่ต้องใช้

 • คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด (แบบ บอจ.1)
 • แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
 • รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ (แบบ บอจ.4)
 • หนังสือบริคณห์สนธิ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
 • แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป
 • สัญญาเช่า หรือ หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ (หากบริษัทไม่ได้เป็นเจ้าบ้าน)
 • สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน
 • สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ ซึ่งอาจจะเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาติ ทนาย หรือเจ้าหน้าที่ (ถ้ามี)
 • หนังสือมอบอำนาจ

สำหรับ DBD หรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไม่ได้มีการกำหนดตายตัวว่าจำเป็นจะต้องยื่นเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่ แต่ถ้าบริษัทมีการขึ้นทะเบียนประกันสังคม หรือ สรรพากรเอาไว้ก็ควรที่จะรีบดำเนินการโดยเร็วเพราะถึงแม้ทาง DBD จะไม่ได้มีการกำหนดวันให้ยื่นที่แน่นอน แต่ทางประกันสังคมและสรรพากรมีระยะเวลาระบุไว้ชัดเจนว่าควรยื่นภายในกี่วัน ซึ่งถ้าอยากรู้เรื่องประกันสังคมและสรรพากรสามารถอ่านได้ในคอนเท้นถัดไปค่ะ