การจดทะเบียนบริษัทภายในวันเดียว

ปัจจุบันการจดทะเบียนบริษัทสะดวกรวดเร็วขึ้นมาก เพราะเราสามารถจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนตั้งบริษัทพร้อมกันภายในวันเดียวได้แล้ว ขอแค่เตรียมข้อมูลและเอกสารจดทะเบียนบริษัทพร้อม สามารถทำการภายในหนึ่งวันได้เลยครับ บทความนี้เรา Forward จะมาอธิบายถึงการจดทะเบียนบริษัทภายในวันเดียว ว่ามีขั้นตอนอย่างไร มีข้อมูลและเอกสารอะไรบ้างที่จะต้องเตียมล่วงหน้าไว้ แล้วนำไปจดทะเบียนบริษัทได้ภายในหนนึ่งวันเสร็จครับ

ขั้นตอนจดทะเบียนบริษัท ภายในวันเดียว

ในการจดทะเบียนบริษัทภายในวันเดียวนั้นสามารถทำได้ หากดำเนินการทุกขั้นตอนดังต่อไปนี้ โดยผู้ก่อการสามารถจัดทำหนังสือบริคณห์สนธิ และยื่นจดทะเบียนบริษัทไปพร้อมกันภายในวันเดียวครับ

1 . ผู้ต้องการเปิดบริษัท (คนใดคนหนึ่ง) ตั้งชื่อบริษัทและเข้าไปจองทาง อินเทอร์เน็ต

2 . ผู้เริ่มก่อการอย่างน้อย 3 คน จัดทำหนังสือบริคณห์สนธิ

3 . จัดทำคำขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

4 . ประชุมและเรียกชำระค่าหุ้นไม่ต่ำกว่า 25% (โดยไม่ต้องออกหนังสือนัดประชุม)

5 . นายทะเบียนรับคำขอจดทะเบียน

แต่ก่อนที่เราจะเริ่มดำเนินการจดทะเบียนบริษัท ภายในวันเดียวตามข้างต้นนั้น เราจะต้องเตรียมข้อมูล และเอกสารไว้แล้ว อย่างถูกต้องครบถ้วน หากเราเตรียมเอกสาร แบบฟอร์มต่างๆ ไว้แล้วครบถ้วนถูกต้อง มีการลงลายมือ ผู้ก่อการผู้ถือหุ้น และกรรมการบริษัทเรียบร้อย เราสามารถดำเนินการจดทะเบียนบริษัทภายในวันเดียวเสร็จได้เลยครับ

ข้อมูล เอกสาร และแบบฟอร์มอะไรบ้างที่เราจะต้องเตรียมก่อนดำเนินการจดทะเบียนบริษัท ดังต่อไปนี้

ข้อมูลที่ต้องเตรียมในการจดทะเบียนบริษัท

1 . ชื่อของบริษัท (ตามที่ได้จองชื่อไว้)

2 . แผนที่ตั้งสํานักงาน พร้อมเลขรหัสประจําบ้าน

3 . E-mail, หมายเลขโทรศัพท์ (ของบริษัท)

4 . วัตถุประสงค์ของบริษัท

5 . ทุนจดทะเบียน จะต้องแบ่งเป็นหุ้น ให้มีมูลค่าหุ้นละเท่าๆ กัน (ราคาหุ้น ไม่ต่ำกว่า 5 บาท/หุ้น)

6 . จํานวนทุน (ค่าหุ้น) ที่เรียกชําระแล้ว อย่างน้อยร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน

7 . ข้อมูลผู้ถือหุ้น: ชื่อ,ที่อยู่,อายุ,หมายเลขโทรศัพท์,E-mail,เลขที่บัตรประชาชน หรือบัตรอื่นๆ (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) อาชีพ, จํานวนหุ้น ฯลฯ

8 . ข้อมูลกรรมการ: ชื่อ,ที่อยู่,อายุ,หมายเลขโทรศัพท์,E-mail,เลขที่บัตรประชาชน หรือบัตรอื่นๆ (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) อาชีพ

ฯลฯ

9 . รายชื่อหรือจำนวนกรรมการที่มีอํานาจลงชื่อแทนบริษัท (อํานาจกรรมการ)

10 . ข้อมูลผู้สอบบัญชีรับอนุญาต: ชื่อ เลขทะเบียน ค่าตอบแทน

11 . ตราประทับ (มี/ไม่มี ก็ได้)

12 . ข้อบังคับ (ถ้ามี)

13 . ข้อมูลพยาน 2 คน: ชื่อ ที่อยู่ อายุ หมายเลขโทรศัพท์ เลขที่บัตรประชาชน

เอกสารอะไรบ้างที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนบริษัท

1 . ใบแจ้งผลการจองชื่อนิติบุคคลที่ยังไม่หมดอายุ

2 . สําเนาบัตรประจําตัวของผู้เริ่มก่อการทุกคน

3 . สําเนาบัตรประจําตัวของกรรมการทุกคน

4 . แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานใหญ่โดยสังเขป

5 . สัญญาเช่า หรือ หนังสือให้ความยินยอมใช้สถานที่ หากไม่ได้เป็นเจ้าบ้าน

6 . หนังสือมอบอํานาจ (หากไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง)

แบบฟอร์มในการจดทะเบียนบริษัท

1 . คําขอจดทะเบียนบริษัทจํากัด (แบบ บอจ.1)

2 . แบบคํารับรองการจดทะเบียนบริษัทจํากัด

3 . หนังสือบริคณห์สนธิ (แบบ บอจ.2) ชําระค่าอากรแสตมป์ 200 บาท

4 . รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (แบบ บอจ.3)

5 . แบบวัตถุที่ประสงค์ (แบบ ว.)

6 . รายละเอียดกรรมการ (แบบ ก.)

7 . บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5)

8 . สําเนารายงานการประชุมตั้งบริษัท

9 . สำเนาข้อบังคับ ชำระค่าอากรแสตมป์ 200 บาท (ถ้ามี)

10 . สำเนาหลักฐานการรับชำระค่าหุ้นที่บริษัทออกให้แก่ผู้ถือหุ้น

11 . แบบ สสช.1

ค่าธรรมเนียมจดบริษัท

1 . จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ 500 บาท

2 . จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด 5,000 บาท

3 . หนังสือรับรอง รายการละ 40 บาท

4 . ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน ฉบับละ 100 บาท

5 . รับรองสำเนาเอกสารคำขอจดทะเบียน หน้าละ 50 บาท

สถานที่จดทะเบียนบริษัท

หน่วยสังกัดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทส ดังนี้

1 . หน่วยงานตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 7 แห่ง ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สนามบินน้ำ)สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 1-6 (ปิ่นเกล้า พหลโยธิน รัชดาภิเษก สี่พระยา บางนา และแจ้งวัฒนะ (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา) เฉพาะการขอจดทะเบียนธุรกิจหลักทรัพย์ยื่น ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สนามบินน้ำ)

2 . หน่วยงานในส่วนภูมิภาคที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด จังหวัดละ 1 แห่ง รวมถึงสาขาของ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญอีก 4 แห่ง คือ แม่สอด เมืองพัทยา หัวหิน และเกาะสมุย