หลังจากเราได้จดทะเบียนเป็นบริษัทเสร็จแล้ว เราก็จะมีอีกสถานะหนึ่งได้ขึ้นมาซึ่งมีสถานะเป็นนิติบุคคล และการที่เป็นนิติบุคคลจะมีหน้าที่ตามกฎหมายที่เพิ่มขึ้นมามากกว่าบุคคลธรรมดา ซึ่งจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรบ้าง ทางเรา Forward จะมาอธิบายเรื่องหลักๆ ที่บริษัทหรือนิติบุคคลมีหน้าที่ที่จะต้องทำกันนะครับ

หน้าที่ ที่ต้องทำหลังจดทะเบียน บริษัท

ต้องบอกว่าผู้ประกอบการรุ่นใหม่หลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้ว่า หากจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน จะมีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องรับผิดชอบหลังจากจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว มีหน้าที่อะไรบ้าง

1 . จัดทำบัญชี ปิดบัญชี และ นำส่งงบการเงิน

การจัดทำบัญชีนั้น เป็นหน้าที่หลักๆเลย ที่นิติบุคคลจะต้องจัดทำ ไม่ว่าจะมีรายได้หรือไม่ก็ต้องจัดทำบัญชี และเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี 12 เดือน หรือ สิ้นปี (แล้วแต่เราจะเลือกตอนจัดตั้งบริษัท) จะต้องทำการปิดบัญชีเพื่อยื่นงบการการเงิน ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร

2 . ตรวจสอบบัญชี

การสอบบัญชีหรือตรวจสอบบัญชีนั้น จะติดพ่วงมาจากการทำบัญชี เนื่องจากกฎหมายได้กำหนดไว้ว่า งบการเงินที่จะยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมกรมสรรพากรนั้น จะต้องได้รับการเซ็นต์อนุมัติจากผู้สอบบัญชี CPA , TA ก่อน งบการเงินนั้นถึงจะสมบูรณ์ จึงจะสามารถยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร ได้

เพิ่มเติม : ในส่วนของการทำบัญชี และ สอบบัญชีนั้น ผู้ทำและผู้สอบ จะต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษาจากสถาบันที่สภาวิชาชีพบัญชีรองรับเท่านั้น จึงจะสามารถทำบัญชีได้ และสำหรับผู้สอบบัญชี ก็จะต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีจากสภาวิชาชีพบัญชีด้วย เพราะฉะนั้น ผู้ประกอบการจะไม่สามารถทำบัญชีหรือตรวจสอบบัญชีเองได้

3 . ยื่นภาษี

หากจดทะเบียนเป็น บริษัท แล้วจะมีสถานะเป็น “นิติบุคคล” ซึ่งมีหน้าที่จะต้องยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งกลางปี และสิ้นปี และยื่นภาษีอื่นๆ อีกที่อาจจะต้องได้ยื่นในแต่ละเดือน เช่น

  • ภาษีเงิน ได้ หัก ณ ที่จ่าย (กรณีมีการจ้างงาน จะต้องหัก ณ ที่จ่ายด้วย) ยื่นไม่เกินวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม (กรณีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) ยื่นไม่เกินวันที่ 15 ของเดือน ถัดไป
  • ภาษีธุรกิจเฉพาะ (กรณีประเภทธุรกิจที่ทำ เข้าเงื่อนไขภาษีธุรกิจเฉพาะ) ยื่นไม่เกินวันที่ 15 ของเดือน ถัดไป

4 . ยื่นเงินสบทบประกันสังคม

หากบริษัทมีการจ้างพนักงานตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป จะต้องไปขึ้นทะเบียนนายจ้าง ที่สำนักงานประกันสังคม ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันเริ่มจ้างงาน และมีหน้าที่นำส่งเงินสมทบประกันสังคม ไม่เกินวันที่ 15 ของเดือนถัดไปของ ทุกๆ เดือน (แต่หากไม่มีพนักงานเลยก็ไม่จำเป็นต้องยื่น)

สรุป

จาก 4 ข้อข้างต้นนี้ ก็เป็นเรื่องหลักๆ ที่หลังจาก จดทะเบียนเป็นบริษัทแล้วมีหน้าที่จะต้องทำ และอาจจะมีอย่างอื่นอีกที่นอกเหนือจากนี้ แต่สิ่งที่ต้องทำแน่ๆ คือการทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี และนำส่งงบการเงินครับ ในส่วนภาษี ถ้าเป็นภาษีเงินได้นิติบุคคล จะต้องยื่นแน่ๆ ครับถึงจะไม่เสียภาษีก็ตาม แต่หากเป็น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  ภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกันสังคม และภาษีตัวอื่น ถ้าหากไม่ได้เข้าเงื่อนไข ก็ไม่จำเป็นต้องยื่นครับ

ถ้ามาถึงตรงนี้แล้วหากท่าน ยังมีข้อสงสัยตรงไหน สามารถติดต่อมาหาเราได้ ยินดีให้คำปรึกษาครับผม

Tel: 083-983-5169

E-mail: [email protected]